DỊCH VỤ KTTV

Thực hiện các hợp đồng cung ứng dịch vụ khí tượng, thuỷ văn gồm:

 - Cung cấp cơ sở khoa học về khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, tài nguyên nước, giám sát và cảnh báo thiên tai, thời tiết nguy hiểm và các hiểm họa môi trường.

  - Đánh giá tác động và ảnh hưởng của khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu đến các ngành, các lĩnh vực.

 - Cung cấp các bản tin, thông báo, cảnh báo, dự báo khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, khí tượng thủy văn biển, tài nguyên nước, lũ, hạn hán, xâm nhập mặn và các bản tin môi trường.

 - Phân tích, tính toán, biên tập, tổng hợp và xử lý số liệu khí tượng thủy văn, môi trường.

- Lập các bản đồ chuyên đề trong lĩnh vực khí tượng, thủy văn môi trường, và biến đổi khí hậu (các bản nhiệt độ, lượng mưa, bản đồ độ ẩm, bản đồ lũ lụt, bản đồ lũ quét, bản đồ hạn hán, bản đồ phân vùng ô nhiễm môi trường....)

- Thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ khí tượng, khí hậu, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, hải văn, tài nguyên nước, môi trường và biến đổi khí hậu....

- Đo đạc mặt cắt lòng dẫn, trắc địa địa hình lòng sông, địa hình bề mặt lưu vực.

-  Đo đạc, lấy mẫu, phân tích chất lượng không khí, chất lượng nước.

- Cung cấp, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các sản phẩm, các mô hình dự báo khí tượng thủy văn, môi trường.

- Cung cấp, sửa chữa, cho thuê và lắp đặt các thiết bị quan trắc khí tượng thủy văn, hải văn, môi trường.

- Thiết kết Web, xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn, môi trường.

- Vận chuyển và cho thuê phương tiện vận chuyển các thiết bị đo đạc, quan trắc khí tượng thủy văn, môi trường.