CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 3 năm 2020 (11-06-2020)

   ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯNG ĐI VỚI SN XUẤNÔNNGHIỆPTRONG THÁNIII/2020

Điều kin KTNN tháng III/2020 nhiu vùng trong cả nưc không thc sthun  lợi  cho  sn  xuất  ng  nghip  do  nền  nhiệt  cao  hơn  TBNN,  tổng  lưng mưa tháng quá ít, nhiều ng c tháng không có mưa trong khi đó lượng bc hơi cao, nh trng thiếu nước cho sn xut ng nghip tiếp tc kéo dài. các tỉnh phía Bắc, mt số đợt không khí lnh tăng cưng vào đu tháng III kèm theo mưa nh, mưa phùn, tri nồm m làm nh hưng đến tiến đ sn xuất v đông xuân 2019-2020. các tỉnh phía Nam mưa ít, các đt xâm nhập mn, triu cưng gia tăng gây nh hưng nghiêm trng đến sn xut ng nghip, đc bit là các tỉnh Đng bng sông Cu Long.

Trong tháng các đa phương phía Bắc đã bn hoàn thành gieo cấy a đông xuân mun, gieo trồng các loi rau màu còn thời v, tp trung chăm c và png trừ sâu bnh cho lúa và rau màu v đông xuân. Các đa phương phía Nam tập trung thu hoch lúa đông xuân; mt s tỉnh bt đầu xuống giống lúa hè thu và gieo trng rau màu, cây ng nghip ngn ngày vụ thu.

Thiên tai trong tháng III/2020 ch yếu là mưa đá, mưa ln, giông lc, xâm nhập mặn và st l st n đất làm gần 24,3 nghìn ha lúa và n 6 nghìn ha hoa màu b hư hỏng. Mt s đa phương chu thiệt hại nhiu do thiên tai như: Cà Mau 1.245 ha lúa và hoa màu; Tin Giang 4,2 ngn ha lúa và 5,6 ngn ha hoa màu; Bến Tre hơn 4,6 ngn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Thit hi do dông, lốc, sét mưa đá, tại 05 tỉnh Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La tối t tối 2/3 đến 3/3 đã làm 371 ha lúa; 360 ha hoa màu; 62,0 ha cây trng lâu năm, 352 ha cây ăn quả, 15 ha rừng keo b thiệt hi; 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị cun trôi.

Mưa đá xảy ra ngày 17/3  tại 8 tỉnh gm: Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên i, Phú Th, Bắc Kn, Sơn La, Hà Giang khiến 1.028 ha hoa màu gãy đ; 214 con gia súc, gia cm bị chết.

Khu vc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, nh hình hn hán tiếp tục kéo dài ảnh  hưng ln  đến SXNN.  T đầu  năm 2020 đến  nay, lưng  mưa   các  tỉnh Nam Trung  b và  Tây Nguyên  đã  suy gim đáng  k do  lưng  mưa  thấp  hơn TBNN. Do đó, trữ lưng nước các h cha thủy lợi hin rất thp. Thi điểm cui tháng 2-2020, lưng nước ti các h cha khu vc Nam Trung b ch đtt 31-87%  dung  tích  thiết  kế,  thấp  hơn  cùng  k năm  2019  ti  22%,  ti  Tây Nguyên,  ch đạt  t 59-73%,  thấp  hơn  cùng  k năm  2019  6%.  Khu  vc  Nam Trung B và Tây Nguyên tng cng khong 1.392ha sn xuất ng nghip (1.157ha a, 235ha phê) đang b thiếu nước. Trong đó, tnh Qung Nam khong  351ha  lúa,  Bình  Thuận  500ha  lúa.  Khong  300ha  lúa  ca  tnh  Khánh Hòa đang phải s dụng các giải pháp bơm tát chng hn. Trên lưu vc sông Sê San, khong 6ha lúa thuc đa phn xã Ngc Réo, huyện Đắk Hà, tnh Kon Tum b thiếu nước, có nguy b hn hán. Trên lưu vc ng rêk, khong 235ha cà phê ca người dân huyện Lk, tnh Đk Lắk và huyện Jut, Đắk Mil, tnh Đắk Nông b nh ng do hn hán, thiếu c Tại  Ninh  Thun, đến thi  điểm hiện  ti, din  tích  lúa  b thiệt hại do hn hán gây ra trên đa bàn tnh là 397,8 ha;  din tích phải dng sản xut v Đông Xuân 2019-2020 là: 7.873,8 ha (cây lúa: 4.556,5 ha, cây màu: 3.317,3 ha). Tỉnh Bình  Phước  có  khong  337  ha  din  tích  cây  trng  vùng  ngoài  khu  tưới  công trình thy lợi đang b nh hưng bi hn hán, tập trung các huyn: Lộc Ninh 40,8 ha (10,6 ha lúa; 1,8 ha cây hàng năm khác; 15,5 ha tiêu và 12,9 ha cây ăn trái và cây lâu năm khác); Bình Long 215 ha (7,8 ha lúa; 6,5 ha tiêu; 200,8 ha cây ăn trái và cây lâu năm khác), Hn Qun 38,3 ha (30 ha lúa; 8,3 ha tiêu) và Bù Đăng 83 ha.

khu vc Nam B, đặc biệt là ĐBSCL, tình trạng xâm nhập mặn tiếp tc din ra gay gắt trong tháng III. Hin nay ranh mặn 4 trên sông Vàm Cỏ xâm nhập sâu từ 100-110km vào thời điểm gia tháng III, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khong 5km. Trên sông Cu Long, mặn xâm nhp khong 60km, sâu hơn cùng k năm 2016 khong 8km; còn trên ng Cổ Chiên phạm vi nh hưng khong 70km, sâu hơn cùng k năm 2016 hơn 5km; ng Hu phạm vi đ mặn 4‰ ảnh ng ti 70km, sâu hơn cùng kỳ năm 2016 khong 6km

Theo B ng nghip và Phát triển nông tn, đến nay, tổng thit hại do hn mặn gây ra tại khu vực đồng bng sông Cu Long vào khong 39.000 ha đi vi  a  v mùa  2019 và  đông  xuân  2019-2020.  C thể,  hạn  mặn  đã  làm  nh hưng trên 30% năng sut, khong 39.000 ha, bao gm v mùa 16.000 ha và đông xuân 23.000 ha, chiếm khong 1,2% tng din tích gieo trng, bng 9,6% din  tích  b nh  hưng  năm  2015-2016.  V đông  xuân  2019-2020  toàn  vùng Đng bng sông Cu Long xung giống được 1,54 triệu ha lúa, đến nay đã thu hoạch 1 triu ha. Hin các din tích cây ăn trái chưa b nh hưng do được bo v ca h thống đê bao, b bao. Tuy nhiên, ngun nước ngt được tích trữ phc v tưi  cây  tại  nhiu  nơi  đang  dn  cn  kit,  nếu  xâm  nhp  mặn  kéo  dài  đến tháng 4 scó nhiều diện tích b nh hưng.

Tại Tin Giang ngưi dân trồng cây ăn trái phía Nam Quốc l 1A ca các huyện phía Tây ca tỉnh không có nguồn nước ngt để tưi cho cây ăn trái. ng phía Tây hiện nay 25.843ha cây ăn trái đang b thiếu nước i, suy kit cần h trợ kp thi. Trong đó, ch yếu là sầu riêng với din tích là 13.043ha. Còn li là cây mít (6.337ha), bưi, chôm cm, vú sa. Riêng tại các huyện pa Đông, trong ng dự án ngt hoá Gò Công, hiện 2.222ha cây ăn trái như thanh long, mít, bưi,..đang cn ưu tiên cung cấp nưc tưới do b suy kit.

Tnh Mau: do nh hưng ca hạn hán, xâm nhập mặn kéo dài, nguồn nước trên hệ thống kênh, rạch ng ngt hóa tnh Mau khô cạn gn như hoàn toàn, làm thit hi hơn 18.000ha lúa, hoa màu. Toàn tnh Mau hin hơn 20.000 h dân đang thiếu nước ngt phc v nhu cu sinh hot, sản xut, nuôi trồng thủy sn. 42.000ha rng U Minh H cũng b khô cn hoàn toàn, trong đó, có 12.000ha rừng đang dự báo cấp cháy cc kỳ nguy him.

1. Đối vi cây lúa

Tính đến cui tháng III, cả nước gieo trng được 2.998,7 ngn ha lúa đông xuân,  bng  97%  cùng  k năm  trước,  trong  đó  các  đa  phương  phía  Bắc  đt 1.076,8 nghìn ha, bng 98,9%; các đa pơng pa Nam đạt 1.921,9 nghìn ha, bng 96%. Tại các đa phương phía Bắc, thi tiết nng ấm cùng nguồn nước tưi được cung ng hp lý tạo điều kiện thuận li cho vic gieo trng lúa. Hin nay, cây a đang trong giai đon đ nhánh, làm đòng, sinh trưng và phát triển tt. Tuy nhiên d báo thời tiết s nng ng, sâu bnh gây hại diễn biến phc tp, cần theo dõi sát din biến nh hình sâu bnh và x lý kp thi các bnh đkng nh hưng đến s phát trin ca cây a. Sản xut a đông xuân các địa phương  phía  Nam gặp  khó  khăn do tình trng  hạn  hán  và  xâm nhập  mặn nghiêm trọng, riêng din tích gieo trng a đông xuân vùng Đng bng sông Cu  Long năm nay đạt 1.546,4 nghìn ha, giảm 57,9 ngn ha so vi  cùng knăm trước. Mt s địa phương diện tích lúa giảm nhiu là: Bình Thuận giảm 15,5 nghìn ha; Sóc Trăng giảm 15,4 nghìn ha; T Vinh giảm 8,2 ngn ha; Ninh Thun  giảm  5,1  nghìn  ha.  Đến  nay,  các  địa  phương  phía  Nam  đã  thu  hoch 1.143,1 nghìn ha lúa đông xuân, bng 105,9% cùng kỳ năm trưc, trong đó vùng Đng bng ng Cu  Long  thu hoch 1.121 ngn ha, bng 105,9% với năng sut ước tính đt 68,6 t/ha, tăng 0,8 t/ha so vi v đông xuân năm trước. được kết qu này là do ngành ng nghiệp đã ch động triển khai các gii pháp png chống và ng phó vi tình trng xâm nhập mn, s dụng các loại ging a ít b nhiễm sâu bnh cho năng sut cao. Xâm nhập mặn vùng Đồng bng sông Cu Long đang xu hưng tăng cao, tính đến ngày 20/3/2020 33,8 nghìn ha lúa đông xuân b nhiễm mn, trong đó diện tích mất trng là 20,2 nghìn ha, chiếm 1,3% din ch gieo trng. Mt s đa phương diện tích a đông xuân b thit hi nhiu do xâm nhập mn: T Vinh 6,8 nghìn ha, Bến Tre 5,3 nghìn ha, Sóc Tng 3,6 nghìn ha.

Đến  trung  tuần  tháng  Ba, ng  Đng  bng  sông  Cu  Long  kết  tc  thu hoạch lúa v mùa 2019-2020. Theo báo cáo sơ b ca các đa phương, din tích gieo trng lúa mùa ca toàn vùng ước nh đạt 169,2 nghìn ha, gim 2,5 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước; năng suất đạt 44,5 t/ha, giảm 0,9 tạ/ha; sn ng đạt 753,2 nghìn tn, gim 26,6 nghìn tn. Diện tích lúa b nhiễm mặn làm năng sut a mùa gim, đng thi vic chuyển đổi diện tích trng lúa mùa sang nuôi trng thy sản mt s đa phương đã nh hưng ti kết qu sn xuất v mùa ca toàn vùng. Mt s đa phương diện tích gieo trng lúa mùa giảm so vi cùng k năm trước: Mau giảm 2,1 ngn ha; Kiên Giang giảm 1,5 nghìn ha, Bến Tre giảm 0,8 ngn ha.

2. Đối vi các loi rau màu và cây công nghiệp

Tính  đến  gia  tháng  Ba,  các  địa  phương  trong  cả  nưc  đã  gieo  trng được 312,9 ngn ha n, bng  98,7% cùng k năm trước; 56 nghìn ha khoai lang, bng 91,1%; 13,4 nghìn ha đ tương, bng 89,3%; 113 nghìn ha lạc, bng 93,5%; 543,8 ngn ha rau đu, bng 101,5%.

Trong quý I/2020, mt s cây công nghip lâu năm đã cho thu hoạch, trong đó: Sn lưng điu đạt 149,8 nghìn tn, tăng 6% so với cùng k năm trước; htiêu đạt 137,6 nghìn tn, tăng 2%; cao su đạt 115,1 nghìn tn, tăng 3,5%. Sn lưng mt số loi cây ăn quả tăng: Bưi đạt 140 nghìn tn, tăng 12%; thanh long đạt 390 nghìn tn, tăng 10%; cam đạt 229,3 nghìn tn, tăng 8%; xoài đt 107,7 nghìn tn, tăng 4,5%; da đt 245,3 ngn tấn, tăng 3%; nhãn đt 82,6 ngn tn, tăng 3%; chôm chôm đạt 41,9 nghìn tn, tăng 1,9%; chui đt 592,4 nghìn tn, tăng 1,3%.

Chè ln  búp hái   Mc  Châu, sinh  trưng  kém trên đt  ẩm trung bình. Chè ln lá tht th nhất Phú H, sinh tng trung bình, đất m. Chè Ba Vì đang nảy chi, sinh tng trung nh, đất m trung nh.

 phê  Eakmat  đang  đâm  chồi,  sinh  trưng  tt.   phê  Xuân  Lc  đang hình thành quả, sinh trưng trung bình trên đất ẩm (bng 1)

Bảng 1. S liu khí tưng nông nghiệp tuần 3 tháng III/2020

 

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trm

Các giai đoạn phát triển của cây trồng

Trạng  thái sinh trưng của cây trồng

Độ m đất

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

Tây Bắc, Việt Bắc

Mộc Châu

Chè ln búp hái

Kém

TB

 

Điện Biên

Lúa chm mc dóng

TB

3 cm

 

Văn Chấn

Lúa chm mc dóng

TB

3 cm

 

Tuyên Quang

Lúa chm đ nhánh

TB

Ẩm

 

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa chiêm đẻ nhánh

Khá

4 cm

 

Lạng Sơn

Ngô mọc mầm

TB

Ẩm

 

Lúa xuân mọc mầm

TB

Ẩm

 

Bắc Giang

Lúa xuân mọc mầm

TB

Ẩm

 

Trung du Bắc Bộ Đồng bằng Sông Hồng

Phú Hộ

Chè lớn lá thật thứ nhất

TB

Ẩm

 

Ba Vì

Chè lớn nảy chồi

TB

TB

 

Hà Đông

Lúa xuân đẻ nhánh

TB

4cm

 

Hưng Yên

Lúa xuân đẻ nhánh

Khá

3cm

 

Nam Định

Lúa chiêm mọc dóng

Khá

11cm

 

Ninh Bình

Lúa xuân đẻ nhánh

TB

3cm

 

Thái Bình

Lúa xuân đẻ nhánh

Khá

4cm

 

Bắc Trung Bộ

Yên Định

Lạc nở hoa

TB

ẩm

 

Đậu tương ra quả

TB

ẩm

 

Thanh Hoá

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

4cm

 

Quỳnh Lưu

Lúa chiêm mọc dóng

TB

4cm

 

Đô Lương

Lúa xuân mọc dóng

Khá

3cm

 

Trung Trung Bộ

Huế

Lúa xuân mọc dóng

TB

3cm

 

Tây Nguyên

Eakmat

Cà phê đâm chồi

Tốt

TB

 

Nam Bộ

Xuân Lộc

Cà phê hình thành quả

TB

ẩm

 

Trà Nóc

Lúa  xuân  hè      đẻ

nhánh

Khá

Khô

Hạn

Mỹ Tho

Lúa xuân mọc dóng

TB

Khô

Hạn

3. Tình hình sâu bệnh

- Rầy hại lúa: Diện tích nhiễm 7.944 ha (tăng 1.807 ha so với kỳ trước, tăng  1.632  ha  so  với  CKNT).  Phân  bố  chủ  yếu  tại  các  tỉnh  Kiên  Giang,  An Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bình Thuận, Lâm Đồng...

- Bệnh đạo ôn+ Bệnh đạo ôn hại lá: Diện tích nhiễm 11.688 ha (tăng 2.050 ha so với kỳ trước, giảm 2.131 ha so với CKNT) mất trắng 22 ha (Nghệ An 20,1 ha; Hà Tĩnh 1,8 ha; TT Huế 0,1 ha), phòng trừ 1.931 ha. Phân bố chủ yếu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Duyên Hải nam Trung bộ. + Bệnh đạo ôn cổ bông: Diện tích nhiễm 4.013 ha (tăng 1.240 ha so với kỳ trước, tăng 1.598 ha so với CKNT). Tập trung các tỉnh phía Nam.

- Bệnh khô vằn: Diện tích nhiễm 6.862 ha ( tăng 157 ha so với kỳ trước, giảm  9.558  ha  so  với  CKNT).  Phân  bố  chủ  yếu  tại  các  tỉnh  Vĩnh  Long,  Bạc Liêu, Tây Ninh,...

- Bệnh đen lép hạt:  Diện tích nhiễm 7.813 ha (tăng 1.898  ha so với kỳ trước, tăng 6.362 ha so với CKNT). Phân bố chủ yếu tại các tỉnh  Kiên Giang,Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Cà Mau.

- Bệnh bạc lá: Diện tích nhiễm 4.996 ha ( giảm 352 ha so với kỳ trước, tăng 1.365 ha so với CKNT). Phân bố ở các tỉnh Kiên Giang, Trà Vinh,…- Sâu cuốn lá nhỏ: Diện tích nhiễm 5.518 ha ( tăng 4.716 ha so với kỳ trước,  giảm 174  ha  so  với  CKNT). Tập  trung  tại tỉnh  Kiên  Giang, An  Giang, Vĩnh Long,...

- Sâu đục thân: Diện tích nhiễm 1.452 ha (tăng 341   ha so với kỳ trước, tăng  521  ha  so  với  CKNT).  Phân  bố  tập  trung  tại  các  tỉnh  Bình  Thuận,  Hậu Giang, Tây Ninh,...

- Chuột: Diện tích hại 12.469 ha (tăng 2.876 ha ha so với kỳ trước, tăng 4.876ha so với CKNT) mất trắng 18,9 ha tại Nghệ An. Phân bố ở các tỉnh trồng lúa

-  OBV: Diện tích hại 4.679 ha (giảm 1.088 ha so với kỳ trước, tăng 1.139 ha so với CKNT), diện tích phòng trừ 11.088 ha. Phân bố ở các tỉnh trồng lúa.

 

 Chi tiết tại đây:drive.google.com/file/d/11V-rB7dyn-yMouPYhiShOQcr0w1UxtOD/view