TÀI LIỆU KTTV

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 4 năm 2020

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 9 năm 2018

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2002

Tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế- xã hội ở Việt Nam, 2002, GS.TSKH. Nguyễn Đức Ngữ.

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2003

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2004

Nghiên cứu tính toán thủy văn Biển hồ phục vụ sản xuất đời sống Tp. Pleiku, 2004,  ThS. Trương Văn Hiếu và nnk.

Đánh giá cân bằng nước và diễn biến của quan hệ mực nước và lưu lượng nước sông Hồng (đoạn từ Sơn Tây + Hà Nội + Thượng Cát),2004,TS. Hoàng Minh Tuyển

Nghiên cứu thử nghiệm áp dụng mô hình khí tượng động lực quy mô vừa MM5 trong dự báo hạn ngắn ở Việt Nam,2004, TS. Hoàng Đức Cường, TS. Nguyễn Văn Thắng....

Đặc điểm khí tượng thủy văn năm 2005

Trang  1   2   3   4   5