CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 02 năm 2020 (08-04-2020)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯNG ĐI VỚI SN XUẤNÔNNGHIỆPTRONG THÁNII/2020

Điều kin KTNN tháng II/2020 hầu hết các vùng trong cả ớc không thc s thun lợi cho sn xut nông nghip do nn nhit thp, tổng lưng mưa tháng quá ít hoặc không mưa trong khi đó lưng bc hơi cao gây nh trng thiếu nước nghiêm trng cho sản xuất nông nghip. các tỉnh pa Nam, hạn hán Nam Trung B, Tây Nguyên, đặc bit là các  tnh Đng bng sông Cu Long, thi tiết không mưa cùng vi các đợt xâm nhp mặn đã gây nh hưng ln cho bà con nông dân.

Thiên tai xảy ra trong tháng Hai ch yếu là mưa đá, mưa ln, st l và xâm nhập mặn tại mt s địa phương làm gần 15 nghìn ha lúa và 878 ha hoa màu bhư hng.

Tại Lào Cai mưa đá, dông lc làm 17,1ha din tích sản xut ng nghip bị ảnh ng, hơn 1000 con gia cầm bị thit hi.

Tại Yên Bái hơn 5 ha hoa màu, cây lâm nghip b đ gãy và thit hại 58 lồng ti huyện Yên Bình. Tại Tuyên Quang Lốc xoáy cũng làm cho nhiều cây xanh b bt gốc, đ ngã, nhiu din tích cây lâm nghip, hoa màu b thit hi, nhiu tàu thuyn, lồng nuôi ca người dân b nh ng.

Tại Hà Giang do mưa lớn kéo dài làm rụng hơn 10 ngn tn cam.

Theo thống kê sơ b v lúa Đông Xuân năm nay trên đa bàn tỉnh Bến Tre hin có gn 5.300 ha nguy b mất trắng; tỉnh T Vinh thit hi khong 5.160 ha, trong đó, trên 30% din tích mất trắng hoàn toàn; tnh Long An ưc tính có trên 15.000 ha lúa và trên 11.000 ha rau màu, cây ăn trái có kh năng bị ảnh ng do hn n xâm nhập mn

Sản xuất nông nghiệp tháng II tp trung ch yếu vào vic gieo cấy v đông xuân, thu hoch các cây v đông, chăm c n phân, phòng trừ sâu bệnh và ginước cho din tích a đông xuân sớm đã gieo cấy các tnh Miền Bắc. Các tnh phía Nam đã kết thúc gieo cấy a v đông xuân, chăm sóc a chính v và thu hoạch các trà đông xuân sớm, đng thi tranh thủ làm đất gieo trng các loi cây màu vụ xuân, cây công nghip ngn ngày và rau đậu các loi.

Tính đến cui tháng II/2020, cả nước gieo cấy được 2.675,5 ngn ha lúa đông xuân, bng 98,3% cùng k năm trước, trong đó các đa phương phía Bc gieo  cấy  761,6  nghìn  ha,  bng  103,6%;  các  địa  phương  phía  Nam  gieo  cấy 1.913,nghìha,  bn96,3%,  riênvùnĐồng  bnsông  CLong  đạt 1.543,7 nghìn ha, bng 96,7%.

1. Tình hình trng trt

a. Đi vi cây lúa

Tại các tỉnh phía Bắc, ngun nước tưới tiêu được cung ng kịp thi, thun lợi cho việc gieo trng, các địa phương đã tranh th xung ging sớm v đông xuân nên tiến đ gieo cấy nhanh hơn cùng k năm trước, trong đó: Thanh Hóa đạt 110,2 ngn ha, tăng 12,7 nghìn ha; Hà Ni đạt 40 nghìn ha, tăng 9 nghìn ha; Vĩnh Phúc đt 28,6 nghìn ha, tăng 4,3 ngn ha. Hiện nay, lúa đông xuân sinh trưng và phát triển khá tt. Tuy nhiên, mt s din tích gieo trng sớm đã xut hin sâu bnh gây hi, cần theo i sát diễn biến tình nh sâu bnh, x lý kp thời các ổ bnh đkhông nh hưng đến phát triển ca cây lúa.

Các đa phương pa Nam đến nay bn hoàn thành gieo cy a đông xuân, trong đó din tích gieo cấy của vùng Đng bng sông Cu Long giảm 53,4 nghìn ha so vi cùng k năm trước ch yếu do nh hưng ca hn hán và xâm nhập  mặn  nên  nhiu  địa  phương  ch động  ct  giảm  diện  ch  xuống  giống hoặc chuyển đi nhng vùng đt lúa kém hiu qu sang cây trồng cn, s dng ít nước.  Đng  thi, các đa  phương đã sớm ch động triển khai  các  gii  pháp png  chng  hn,  mặn  như chuyển  dch  thời  v gieo  trồng  sớm  hơn 10-20 ngày;ch nước ngt ti các kênh mương ni đng, bơm nước tưới cho nhng vùng b khô hạn cc b; tăng cưng áp dng các mô nh tưi tiết kim. Hiện nay,  a  đang  phát  trin  tốt,  nhng  t lúa  chính  v đang  trong  giai  đon  đnhánh làm đòng, mt s đang trong giai đoạn ngậm sữa, chuẩn b tr ng, trong đó ng Đồng bng sông Cu Long 369,5 nghìn ha lúa đông xuân cho thu hoạch, tăng 20,7% so với cùng k năm 2019 và chiếm 23,9% diện ch gieo cấy


ca vùng. Tuy nhiên, tình nh hn hán và xâm nhp mặn còn diễn biến phc tp,  đ hạn  chế  nhng  thiệt  hi  có  th xảy  ra,  ngành  Nông  nghip  các  đa phương  cn  tp  trung  qun  lý  việc  cung  cấp  nước  theo  tng  giai  đon  sinh trưng ca lúa, ch động tưi tiết kiệm nước, thưng xuyên theo dõi, kịp thi ngăn chn sớm hưng dn phòng trừ dch bnh gây hại đng ruộng.

b. Đi vi các loi rau màu cây công nghip

Cùng  vi  việc  gieo  cấy  a  đông  xuân,  tính  đến  gia  tháng  Hai,  các  địa phương trên cả nước gieo trng được 195 nghìn ha ngô, bng 101,6% cùng knăm trước; 39,8 ngn ha khoai lang, bng 92,3%; 7,4 nghìn ha đu tương, bng 85,1%; 79,6 nghìn ha lạc, bằng 103,8%; 414,4 nghìn ha rau đu, bng 101,7%.

các tnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do tình trng không mưa hoặc lưng mưa không đáng k đã nh hưng lớn đến nhiu din tích rau màu và cây công nghip.

Chè Mc Châu và Phú H đang trong thi k chè ln nảy chi, Ba Vì đang trong thời k lá thật th nht, do thi tiết khô hanh, ít mưa nên trng thái sinh trưng t xu đến trung bình

Bắc Trung B: lạc, đang trong thi k lá tht th 3, đu tương nảy chi, trng thái sinh trưng trung bình (bng 1)

phê Tây Nguyên, Xuân Lc đang trong thời k n hoa, trng thái sinh trưng trung bình đến tt (bng 1).

Bảng 1. S liu khí tưng nông nghiệp tuần 3 tháng II/2020

 

 

S

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trạm

Các giai đoạn phát triển ca cây trng

Trng  thái sinh trưng ca cây trng

Độ m đất

1

Tây Bắc, Vit Bc

Văn Chn

Lúa chiêm đ nhánh

TB

3 cm

2

Mộc Châu

Chè ln ny chi

Xu

Rt khô

3

Đin Biên

Lúa chiêm đ nhánh

TB

3 cm

4

Tuyên Quang

Lúa xuân đ nhánh

khá

ẩm

5

Đông Bc

Bc Giang

Cy lúa chiêm

Khá

3 cm

6

Lng Sơn

Chuyn v

 

 

7

Uông Bí

Lúa chiêm BRHX

Khá

4 cm

8

Trung du Bc B

Phú Hộ

Chè ln ny chi

TB

TB

9

Ba

Chè ln lá tht th nht

TB

Tương

đốikhô

10

Đồng bng sông Hồng

 

Đông

 

Lúa xuân BRHX

 

Khá

 

4 cm

11

 

Hi Dương

 

Lúa chiêm BRHX

 

Khá

 

4 cm

12

Hưng Yên

Lúa xuân cy

Khá

ẩm

14

Thái Bình

Lúa chiêm cy

khá

3 cm

15

Nam Định

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

10 cm

16

Ninh Bình

Lúa xuân cy

TB

3 cm

17

Duyên hiMiền Trung

Thanh Hóa

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

3 cm

18

Yên Định

Lc lá thứ 3

Đu tương mọc mầm

TB

TB

19

Đô Lương

Lúa xuân đẻ nhánh

TB

3 cm

20

Qunh Lưu

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

3 cm

21

Tây Nguyên

Eakmat

phê nở hoa

Tốt

Tương đối khô

22

 

An Nhơn

Lúa xuân chín hoàn toàn

TB

 

23

Nam B

Xuân Lộc

Cà phê n hoa

TB

 

24

M Tho

Lúa mùa mọc dóng

TB

 

25

 

Tuy Hoà

Lúa xuân mọc dóng

Khá

 

26

 

Bc Liêu

Lúa mùa mọc dóng

 

 

27

 

Trà Nóc

Lúa xuân ngm sa

khá

 

2. Tình hình sâu bnh

- Ry hi lúa: Din tích nhiễm 8.325 ha (giảm 3.396 ha so với k trước, giảm 21.336 ha so với CKNT). Phân b ch yếu tại các tỉnh  Kiên Giang, An Giang,nh Long, Tiền Giang, Bình Thun, Lâm Đồng...

 Bệnh đo ôn

+ Bnh đo ôn hi lá: Diện tích nhiễm 12.893 ha (giảm 2.163 ha so vi k trước, giảm 6.122 ha so vi CKNT) mất trắng 0,9 ha (Ngh An), phòng trừ 2.235 ha. Phân b ch yếu tại các tỉnh đng bng sông Cu Long và các tnh Duyên Hải nam Trung b.

+ Bnh đạo ôn c ng: Din tích nhiễm 13.303 ha (tăng 4.840 ha so vi k trước, tăng 5.907 ha so với CKNT). Tập trung các tnh phía Nam.

 

-  Bệnh  khô  vn:  Diện  tích  nhiễm  4.381  ha  (  tăng  7.052  ha  so  vi  ktrước, tăng 1.382 ha so với CKNT). Phân b ch yếu tại các tnh Vĩnh Long, Bạc Liêu, Tây Ninh,...

Chi tiết tại đây:drive.google.com/file/d/1WvuQftgYXxaGDpmQGTDPZThdzlpG94WR/view