CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí hậu tháng 02 năm 2020 (08-04-2020)

      1. Nhiệt độ

 

  Đặc trưnnhiệt độ tháng II/2020 tại một số trạm tiêu biu  

 

Trạm

Nhit đtrung bình (0C)

Nhit đtối cao (0C)

Nhit đtối thấp (0C)

NĐTB

CS

NĐTCTB

CS

NĐTCTĐ

NĐTTTB

CS

NĐTTTĐ

Đin Biên

19,9

1,6

27,3

1,2

30,7

15,1

1,5

11,3

Sơn La

18,5

1,6

25,3

2,0

31,0

14,1

1,5

9,5

Sa Pa

10,4

-0,1

12,6

-1,5

20,3

8,2

0,5

3,9

Bc Quang

18,7

1,5

22,3

1,5

28,9

16,7

1,6

11,0

Lạng Sơn

16,8

2,4

20,9

2,5

29,6

14,1

2,4

10,6

Thái Nguyên

19,1

1,9

22,2

1,8

28,8

17,1

1,9

13,4

Láng

19,7

2,3

22,9

2,7

29,2

17,8

2,2

13,7

Bãi Cháy

19,3

2,5

22,2

2,7

27,0

17,5

2,4

14,4

Phù Lin

19,2

2,4

23,0

3,2

28,2

17,1

2,0

14,0

Thanh H

20,0

2,4

23,3

3,0

28,2

18,1

2,2

14,6

Vinh

20,7

2,7

23,8

3,1

30,4

18,8

2,5

16,1

Huế

22,0

1,2

27,2

2,3

36,0

18,1

-0,3

15,5

Đà Nẵng

23,6

1,2

27,8

1,7

33,0

20,9

0,9

17,8

Quy Nhơn

24,5

0,4

27,8

-0,4

29,9

22,6

1,0

19,9

Nha Trang

25,3

0,8

28,1

0,4

29,9

23,3

1,5

20,6

Phan Thiết

26,0

0,6

30,0

0,6

33,0

22,9

0,9

19,4

Plây cu

20,8

0,2

29,4

1,0

33,0

15,3

0,0

11,1

B.M. Thuột

22,7

0,0

29,1

-1,2

34,5

18,9

0,5

15,8

Đà Lạt

16,5

-0,4

23,3

-0,4

27,3

12,0

0,1

5,7

Tân Sơn Nhất

28,5

1,6

34,3

1,4

36,2

24,6

2,1

22,9

Vũng Tàu

26,5

0,7

30,4

0,9

31,5

24,0

0,1

22,4

Rạch Giá

27,0

0,4

30,7

-1,1

33,4

22,8

0,0

20,8

Cần Thơ

27,0

1,1

32,8

2,0

34,1

23,5

0,9

21,5

Cà Mau

27,2

1,2

31,8

0,4

34,1

24,5

1,9

23,4

 2.  Lượng mưa

 Đặc trưng lượng mưa tháng II/2020 tại một số trạm tiêu biểu

 

Trạm

Lượng mưa tháng

S ngày mưa

LMNLN

(mm)

TLM (mm)

TC (%)

SNM (ngày)

CS (ngày)

Đin Biên

10

36,6

4

-0,1

6

Sơn La

3

11,7

4

-1,0

3

Sa Pa

67

81,3

21

5,0

16

Bc Quang

83

116,7

15

-0,4

25

Lạng Sơn

85

207,3

12

1,4

25

Thái Nguyên

39

106,3

13

0,4

14

Láng

28

98,9

11

-0,9

7

Bãi Cháy

25

103,7

12

0,9

12

Phù Lin

19

66,7

12

-1,6

7

Thanh H

15

56,2

9

-2,8

7

Vinh

119

276,7

12

-2,3

42

Huế

24

39,0

9

-3,6

8

Đà Nẵng

4

16,7

4

-2,3

3

Quy Nhơn

41

153,6

14

8,0

13

Nha Trang

6

37,3

4

0,0

4

Phan Thiết

0

0,0

0

-0,4

0

Plây cu

0

0,0

0

-0,9

0

B.M. Thuột

0

0,0

0

-1,0

0

Đà Lạt

0

0,0

1

-2,3

0

Tân Sơn Nhất

10

204,1

1

0,0

10

Vũng Tàu

0

0,0

0

-0,3

0

Rch Giá

2

21,3

1

-0,3

2

Cn Thơ

0

0,0

0

-0,8

0

 Mau

1

8,2

1

-0,6

1

 Tải về tại đây: drive.google.com/file/d/1FLs58A4sa-c-etszHOMorCFRPVYzDvFN/view