GIỚI THIỆU

        Trang Web này được xây dựng bởi một nhóm các nhà nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu.

Mục đích của việc xây dựng trang Web nhằm: Cung cấp, chia sẻ các thông tin về khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu; Chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học đã được công bố trong lĩnh vực khí tượng, khí tượng nông nghiệp, thủy văn, thủy văn biển, môi trường và biến đổi khí hậu.

Các tài liệu đăng trên trang Web được thu thập từ các trang web, từ các nghiên cứu, sách, tài liệu được công bố tại Cục Công nghệ Thông tin, Trung tâm Tư liệu KTTV, Trung tâm Lưu trữ quốc gia và từ các tác giả.

         Nếu có bất cứ nội dung nào xâm phạm bản quyền tác giả, hoặc chưa phải là tài liệu cuối cùng được công bố xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để thẩm định và gỡ xuống.