CHI TIẾT THÔNG TIN

Nghiên cứu tính toán thủy văn Biển hồ phục vụ sản xuất đời sống Tp. Pleiku (22-07-2015)

 

 

MỤC LỤC

 

STT

 NỘI DUNG

 

Trang

 

CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU

3

1.1

Mục đích yêu cầu

3

1.2

Nội dung và phương pháp thực hiện

5

 

CHƯƠNG 2 : ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN &DÂN SINH KINH TẾ

6

2.1

Vị trí địa lý

6

2.2

Địa hình lưu vực

6

2.3

Địa chất thủy văn

7

2.4

Tổng quan về điều kiện khí tượng

14

2.5

Điều kiện kinh tế - xã hội

17

 

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN  THỦY  VĂN  NGUỒN  NƯỚC

18

3.1

Tình hình số liệu

18

3.2

Hình thái hồ và quá trình khai thác

18

3.2.1

Địa hình lòng hồ

18

3.2.2

Quan hệ thể tích hồ và mực nước hồ

20

3.3

Tính toán mưa và thời kỳ tính toán thủy văn

25

3.4

Sơ đồ và mô hình tính

26

3.5

Kết quả tính thủy văn

32

3.6

Nhận xét

40

 

CHƯƠNG 4 : BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH NGUỒN NƯỚC

PHỤC VỤ TP.PLEIKU

 

41

4.1

Dân số và nhu cầu sử dụng nước

41

4.2

Tình hình ô nhiễm nguồn nước Hồ A

41

4.3

Tính toán và đề xuất biện pháp ổn định nguồn nước.

 

 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN &KIẾN NGHỊ

49

 

 

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

51