CHI TIẾT THÔNG TIN

Đánh giá cân bằng nước và diễn biến của quan hệ mực nước và lưu lượng nước sông Hồng (đoạn từ Sơn Tây + Hà Nội + Thượng Cát) (22-07-2015)

MỤC LỤC

 

Mục

Nội dung

Trang

 

Lời nói đầu

i

 

Mục lục

ii

CHƯƠNG 1

 ĐẶC ĐIỂM ĐOẠN SÔNG VÀ TÌNH HÌNH ĐO ĐẠC, CHỈNH BIÊN TÀI LIỆU THUỶ VĂN TẠI CÁC TRẠM

I - 1

1.1

Đặc điểm đoạn sông

I - 1

1.2

Khái quát đặc điểm trạm đo và tình hình đo đạc

I - 4

1.3

Phương pháp đo đạc và chỉnh biên

I - 14

CHƯƠNG 2

ĐÁNH GIÁ TÍNH THUẦN NHẤT VÀ XU THẾ BIẾN ĐỔI CỦA DÒNG CHẢY

II- 1

2.1

Đánh giá tính thuần nhất của chuỗi số liệu dòng chảy

II- 1

2.2

Xu thế biến đổi trong thời kỳ nhiều năm của các đặc trưng dòng chảy

II- 3

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC ĐOẠN SÔNG

III - 1

3.1

Phương trình cân bằng nước và tình hình số liệu

III - 1

3.2

So sánh lượng dòng chảy trong các đoạn sông

III - 6

3.3

Tính toán cân bằng nước đoạn sông

III - 22

CHƯƠNG 4

CÂN BẰNG CÁT BÙN LƠ LỬNG ĐOẠN SÔNG

IV - 1

4.1 

Phương trình cân bằng cát bùn

IV - 1

4.2

Tính toán cân bằng cát bùn cát bùn lơ lửng

IV - 2

4.3

Tính toán cân bằng cát bùn lơ lửng thời đoạn năm

IV - 4

CHƯƠNG 5

DIỄN BIẾN CỦA QUAN HỆ GIỮA LƯU LƯỢNG NƯỚC VỚI MỰC NƯỚC

V - 1

5.1

Diễn biến của đường quan hệ Q = f(H) trên sông Hồng tại trạm Sơn Tây

V - 1

5.2

Diễn biến của đường quan hệ Q = f(H) trên sông Hồng tại trạm Hà Nội

V - 3

5.3

Diễn biến của đường quan hệ Q = f(H) trên sông Đuống tại trạm Thượng Cát

V - 5

CHƯƠNG 6

BÀN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÂN BẰNG NƯỚC VÀ QUAN HỆ MỰC NƯỚC - LƯU LƯỢNG

VI - 1

6.1

Sai số ngẫu nhiên của cân bằng nước

VI - 1

6.2

Sai số đo đạc

VI - 6

6.3

Các nguyên nhân chính có thể làm suy giảm khả năng thoát lũ

VI - 8

 

NHẬN XÉT CHUNG

VII - 1

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

VIII - 1