CHI TIẾT THÔNG TIN

Tác động của ENSO đến thời tiết, khí hậu, môi trường và kinh tế- xã hội ở Việt Nam (12-04-2015)


 

MỤC LỤC

 Chương 1: Tổng quan phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu hiện tượng ENSO và cơ sở số liệu.

Chương 2: Khái quát đặc điểm hoàn lưu khí quyển khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Chương 3: Cơ chế hoạt động của ENSO và quan hệ giữa ENSO và gió mùa Châu Á.

Chương 4: Ảnh hưởng của ENSO đến các yếu tố khí tượng và hiện tượng thời tiết, khí hậu chủ yếu ở Việt Nam

Chương 5: Ảnh hưởng của ENSO đến chế độ thuỷ văn và tài nguyên nước ở Việt Nam.

Chương 6: Tác động của ENSO đến một số lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường ở Việt Nam.

Chương 7: Ứng dụng bước đầu những kết quả nghiên cứu về ENSO vào dự báo khí hậu hạn ngắn ở Việt Nam.