Thông báo khí hậu tháng 01 năm 2019

Diễn biến Bão và Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông thời kỳ 2005-2016

 Đường đi của Bão và Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông năm 2017

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà, 2016, Đặng Quang Thịnh