TÀI LIỆU KTTV

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 7 năm 2018 

 Thông báo khí hậu tháng 8 năm 2018

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 6 năm 2018 

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 5 năm 2018

 Thông báo khí hậu tháng 7 năm 2018

 Thông báo khí hậu tháng 6 năm 2018

 Thông báo khí hậu tháng 5 năm 2018

 Đường đi của Bão và Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông năm 2017

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 4 năm 2018

 Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 3 năm 2018

Trang        16   17   18   19