CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí hậu tháng 7 năm 2019 (16-09-2019)

     1. Nhiệt độ

  Đặc trưnnhiệt độ tháng VII/2019 tại một số trạm tiêu biu  

Trm

Nhit đ trung bình (oC)

Nhit đ ti cao (oC)

Nhiệt đ ti thp (oC)

NĐTB

CS

NĐTCTB

CS

NĐTCTĐ

NĐTTTB

CS

NĐTTTĐ

Đin Biên

28,2

2,0

32,9

1,8

37,7

24,9

1,6

22,0

Sơn La

26,8

1,5

31,6

1,6

35,4

23,5

1,3

19,2

Sa Pa

21,2

1,4

24,5

1,6

27,6

18,9

1,2

15,2

Bc Quang

29,4

1,6

34,4

1,6

38,7

26,0

1,3

22,3

Lng Sơn

28,1

1,1

32,7

1,2

36,4

24,9

1,1

20,2

Thái Nguyên

29,6

1,0

34,0

1,3

37,5

26,5

0,9

22,0

Láng

31,6

2,5

36,2

3,1

40,4

28,7

2,4

23,3

Bãi Cháy

29,9

1,4

32,8

1,4

35,6

27,8

1,7

22,7

P Liễn

29,5

1,3

33,4

1,5

37,6

27,2

1,6

21,8

Thanh H

31,4

2,3

35,9

2,7

40,0

28,4

2,2

23,0

Vinh

32,8

3,2

37,3

3,4

40,6

29,9

3,5

26,4

Huế

31,1

1,8

37,3

2,7

39,2

26,4

1,2

24,3

Đà Nng

31,4

2,2

36,6

2,4

39,2

28,0

2,4

25,4

Quy Nhơn

31,6

1,7

35,1

0,7

38,2

29,3

2,5

26,5

Nha Trang

30,8

2,2

34,5

2,0

37,3

28,1

2,5

26,6

Phan Thiết

29,1

1,3

33,6

1,5

36,7

26,3

1,2

24,7

Plây cu

24,5

1,6

29,2

1,9

32,6

21,8

1,4

20,6

B.M. Thuột

26,3

1,5

31,6

1,7

33,5

23,1

1,3

21,6

Đà Lt

20,3

1,3

25,2

1,7

26,7

17,3

0,9

14,5

Tân Sơn Nht

29,4

1,5

34,4

2,0

37,3

26,6

2,0

25,0

Vũng Tàu

29,3

1,3

32,6

1,0

35,3

26,7

1,0

24,0

Rch Giá

29,0

0,8

32,0

1,4

34,1

25,8

0,0

24,0

Cần T

28,0

0,9

32,7

1,0

35,2

25,2

0,6

23,0

Cà Mau

28,5

1,0

32,7

0,9

34,8

25,7

0,8

23,7

 2.  Lượng mưa

 

 Đặc trưng lượng mưa tháng VII/2019 tại một số trạm tiêu biểu

Trm

Lưng mưa tháng

Số ngày mưa

LMNLN

(mm)

TLM (mm)

TC (%)

SNM (ngày)

CS (ngày)

Đin Biên

239

94,5

13

-6,8

58

Sơn La

231

96,9

13

-5,8

57

Sa Pa

386

93,4

24

-0,3

98

Bc Quang

1529

171,7

20

-2,7

268

Lng Sơn

202

115,4

16

0,5

57

Thái Nguyên

324

97,5

16

-0,8

65

Láng

97

37,8

11

-3,4

32

Bãi Cháy

275

106,5

12

-2,8

75

P Liễn

205

87,6

6

-8,3

64

Thanh H

38

19,9

4

-7,5

36

Vinh

11

10,2

2

-6,7

10

Huế

5

4,1

3

-6,9

4

Đà Nng

11

11,2

4

-4,7

9

Quy Nhơn

0

0,0

0

-7,5

0

Nha Trang

12

20,0

5

-4,2

4

Phan Thiết

106

71,8

12

-4,4

23

Plây cu

282

79,0

21

-2,1

55

B.M. Thuột

196

73,2

21

-1,4

61

Đà Lt

560

256,4

13

-9,1

21

Tân Sơn Nht

235

82,2

21

-1,2

44

Vũng Tàu

200

89,7

17

-1,7

45

Rch Giá

407

139,4

28

8,0

45

Cần T

252

111,3

26

5,5

45

Cà Mau

445

126,2

24

2,3

80

 


 
Tải về tại đây: drive.google.com/file/d/1-Sk6a10kUy9NmyZL89HTGL-kUyBzZaww/view