CHI TIẾT THÔNG TIN

Diễn biến của các đợt không khí lạnh năm 2018 ảnh hưởng đến Việt Nam (26-06-2019)

 Năm 2018, Việt Nam chịu ảnh hưởng của 24 đợt không khí lạnh

- Đợt 1: GMĐB mnh

Ngày 08/01, KKL rt mnh kèm theo front lnh di chuyển xuống phía Nam ảnh hưng đến các tnh phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh v n biển Trung B. Do nh hưng kết hp với dòng xiết gió tây trên cao Bc Bộ và Bắc Trung B mưa nhiu nơi; Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa va, mưa to. Nhiệt đ trung bình ngày Bắc Bộ giảm 5oC - 7oC (DT24 Mc Châu 12,2oC; Sa Pa 10,6oC); Thanh Hóa đến Tha Thiên Huế giảm 8oC - 10oC (DT24 ơng Khê 10,7oC; Tuyên Hóa 11,1oC). KKL đã y rét đm, rét hi diện rộng Bc Bộ và Bc Trung Bộ t 09 - 13/01. Nhiệt đ thp nhất (Tm) vùng i cao 1oC - 3oC, ng núi 6oC - 8oC, đng bng và trung du 7oC - 9oC. Gió đông bắc ở Bch Long Vĩ mnh cp 8, git 26m/s (cấp 10).

- Đợt 2: GMĐB yếu

Chiều và đêm 26/01, KKL kèm theo front lnh di chuyển xuống phía Nam ảnh hưng đến các tỉnh phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến Bắc Trung Bvà mt s nơi phía Tây Bắc B. Do nh hưởng ca KKL kết hp vi dòng xiết gió tây trên cao nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nh. Nhiệt đtrung bình ngày phía Đông Bắc Bộ gim 2oC - 4oC; ng núi phía Đông Bc giảm 5oC - 7oC (DT24 Lng Sơn 8,6oC). Nhit đ thp nht (Tm) vùng núi 8oC - 10oC, đng bng và trung du 11oC - 13oC. Gió đông bc Bạch Long Vĩ mnh cp 5.

- Đợt 3: KKLTC mnh

ng 28/01, KKLTC mnh xuống phía Nam nh hưng đến các tnh phía Đông Bc B, sau đó nh hưng đến phía Tây Bắc Bộ và các tnh v n biển Trung B. Do nh ng ca KKL phía Đông Bắc B và Bắc Trung Bộ mưa và mưa nh; Trung Trung Bộ và Nam Trung B có mưa, nơi mưa va, mưa to. Nhit đ trung bình ngày phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 5oC - 7oC (DT24 Mc Châu 9,9oC; ơng Khê 8,7oC); phía Đông Bc Bộ gim 3oC - 5oC (DT24 ở Mẫu Sơn 8,8oC). Nhiệt đthấp nhất (Tm) ở vùng núi cao 1oC - 3oC, vùng núi 6oC - 8oC, đồng bng và trung du 9oC - 11oC. Gió đông bc ở Bạch Long Vĩ li mnh lên cp 7, git 24m/s (cấp 9). Sau đó KKL lại được tăng cưng liên tc kéo dài đt KKL y. Cụ th như sau:

Đêm 30/01, KKLTC xung phía Nam gây mưa nhỏ ri rác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung B; Trung Trung B và Nam Trung B mưa. Nhiệt đtrung nh ngày phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung B giảm 2oC - 4oC (DT24 Pha Đin 6,2oC); phía Đông Bắc B hu như ít thay đổi. Nhit đ thp nhất (Tm) núi cao 0oC - 2oC, vùng núi 5oC - 7oC, đng bng và trung du 8oC - 10oC. Gió đông bc ở Bch Long Vĩ lại mnh lên cp 7, giật 21m/s (cp 9).

Gần sáng và sáng 02/02, KKLTC xuống phía Nam. các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung B không mưa; Trung Trung B mưa và mưa nhỏ. Nhiệt đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung B ít thay đi. Nhit đ thp nhất (Tm) núi cao 0oC - 2oC,ng núi 7oC - 9oC, đồng bng và trung du 10oC - 12oC. Gió đông bắc ở Bch Long Vĩ lại mnh lên cp 7, giật 19m/s (cấp 8).

Chiều ti đêm 04/02, KKLTC xuống pa Nam. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ không mưa; Trung Trung B mưa và mưa nhỏ. Nhit đ trung nh ngày ở Bắc Bộ và Bc Trung Bộ ít thay đi. Nhiệt đ thấp nht (Tm) vùng núi cao -1oC - 1oC, vùng núi 3oC - 5oC, đồng bng và trung du 10oC - 12oC. Gió đông bắc ở Bch Long Vĩ lại mnh lên cp 6, có lúc cấp 7, git 19m/s (cấp 8).

KKL liên tc được tăng cưng đã gây rét đm, rét hi kéo dài Bc Bộ tngày 29/01 - 09/02, ở Bc Trung B từ ngày 29/01 - 08/02.

- Đợt 4: GMĐB trung bình

Chiều ti và đêm 10/02, KKL kèm theo front lnh di chuyển xuống pa Nam ảnh ng đến các tnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó nh hưng pa Tây Bắc B, Bắc và Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL phía Đông Bc B, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa và mưa nh nhiu nơi. Nhit đ trung nh ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 1oC - 3oC (DT24 Sa Pa 6,1oC; Mẫu Sơn 5,4oC). KKL đã gây rét đm Bc B t 11 - 12/02, Bc Trung B ngày 11/02. Nhit đ thấp nhất (Tm) ng núi cao 6oC - 8oC, vùng núi 9oC - 11oC, đồng bng và trung du 12oC - 14oC. Gió đông bc Bạch Long Vĩ mnh cấp 6, giật 17m/s (cấp 7).

- Đợt 5: GMĐB trung bình

Gần sáng và sáng 22/02, KKL kèm theo front lnh di chuyển xuống phía Nam nh hưng đến các tnh phía Đông Bắc B và Bắc Trung B, sau dó nh hưng đến phía Tây Bắc B và Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL Bc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa và mưa nh; Trung Trung Bộ có mưa, nơi mưa va. Nhit đ trung bình ngày Bắc B và Bắc Trung B giảm 3oC - 5oC (DT24 Trùng Khánh 9,4oC; Lng Sơn 7,1oC). KKL đã gây rét đm phía Đông Bc Bộ ngày 23/02. Nhiệt đthp nhất (Tm) ở ng i cao 7oC - 9oC, vùng núi 10oC - 12oC, đồng bng và trung du 14oC - 16oC. Gió đông bắc Bạch Long Vĩ mnh cp 6, git 19m/s (cấp 8).

- Đợt 6: GMĐB mnh

Chiều ti và đêm 07/3, KKL mnh kèm theo front lnh di chuyển xung phía Nam nh hưng đến các tnh pa Đông Bắc B và Bc Trung B, mt snơi pa Tây bắc B. Sau đó nh hưng đến các nơi khác pa Tây Bắc B, Trung và Nam Trung B. Do nh hưng ca KKL các tnh Bắc B, Bc và Trung Trung Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Nhit đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 4oC - 6oC (DT24 Mẫu Sơn 10,1oC; Lng Sơn 8,7oC).

Nhit đ thp nht (Tm) vùng núi cao 5oC - 7oC, ng núi 8oC - 10oC, đng bng và trung du 14oC - 16oC. Gió đông bắc Bch Long Vĩ mnh cp 7, giật 26m/s (cp 10). 

- Đợt 7: GMĐB yếu

Đêm 19/3, KKL kèm theo front lnh di chuyển xung phía Nam ảnh hưng các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung B, sau đó nh hưng đến phía Tây Bắc Bộ Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL ở Bắc B và Bắc Trung Bộ có mưa rào ri rác và nơi có dông; Trung Trung B có mưa, nơi mưa va và dông. Nhit đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bc Trung B giảm 2oC - 4oC (DT24 Mu Sơn 5,0oC; ơng ơng 4,6oC). Nhit đ thp nhất (Tm) vùng núi cao 8oC - 10oC, vùng núi 12oC - 14oC, đng bng và trung du 16oC - 18oC.

Gió đông bắc ở Bạch Long Vĩ mnh cp 5, lúc cp 6, giật 18m/s (cấp 8).

- Đợt 8: GMĐB mnh

ng 06/4, KKL mnh kèm theo front lnh nén rãnh áp thp di chuyển xuống pa Nam nh hưng đến hu hết các tỉnh phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến toàn Bắc Bộ và các tỉnh v n biển Trung B. Do nh hưng ca KKL nén nh áp thp nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác dông; các tỉnh v n bin Trung B có mưa, riêng khu vc Trung Trung B có mưa va, mưa to, có nơi mưa rất to. KKL đã y ra hiện tượng băng tuyết trên đỉnh Fansipan. Nhit đ trung bình ngày các tỉnh Bắc Bộ giảm 3oC - 5oC (DT24 Mưng Tè 7,3oC; Pha Đin 7,9oC); Bc và Trung Trung B giảm 5oC - 7oC (DT24 Hà Tĩnh 7,9oC; Tuyên Hóa 8,7oC). Nhit đ thp nhất (Tm) ng i cao 4oC - 6oC, vùng núi 9oC - 11oC, đng bng và trung du 13oC - 15oC. Gió đông bắc Bạch Long Vĩ mnh cấp 8, git 25m/s (cp 10).

- Đợt 9: GMĐB yếu

Đêm 14/4, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thp di chuyển xung phía Nam nh hưng đến phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến Bắc Trung B, phía Tây Bắc Bộ Trung Trung B. KKL nén rãnh áp thp đã gây mưa rào và dông din rộng, mt s nơi có mưa va, mưa to Bắc Bộ và Bắc Trung B. Mc Châu (Sơn La), Mường Khương (Lào Cai), Cao Bng và đc bit là Bc Kn đã xy ra mưa đá. Nhiệt đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 4oC - 6oC (DT24 Ngân Sơn 7,9oC). Tx vùng núi Bắc Bvà Bắc Trung B giảm 9 - 11oC (DTx24 ơng Sơn 13,2oC). Nhiệt đ thp nhất (Tm) vùng núi cao 10oC - 12oC, vùng i 14oC - 16oC, đồng bng và trung du 17oC - 19oC. Gió đông bắc ở Bạch Long Vĩ mnh cấp 6, giật 24m/s (cp 9).

- Đợt 10: GMĐB trung bình

Chiều và đêm 07/9, KKL kèm theo front lnh nén nh áp thp di chuyển xuống phía Nam nh hưng đến các tỉnh phía Đông Bắc B và Thanh Hóa, sau đó nh ng đến Bc Trung Bộ, hầu hết pa Tây Bắc Bộ (trừ Điện Biên Lai Châu). Do nh hưng ca KKL nén rãnh áp thp nên vùng i Bắc Bộ mưa rào và dông. Bắc Trung B mưa va, có nơi mưa to và dông. Nhiệt đ trung bình ngày ở Bắc Bộ giảm 2oC - 3oC (DT24 ở Mu Sơn 4,1oC); Bắc Trung Bgiảm 3oC - 5oC (DT24 Qunh u 5,9oC). Nhit đ thp nht (Tm) vùng núi cao 14oC - 16oC, vùng núi 20oC - 22oC, đồng bng và trung du 23oC - 25oC. Gió đông bc ở Bch Long Vĩ mnh cấp 6, git 16m/s (cp 7).

- Đợt 11: GMĐB yếu

Chiều tối và đêm 27/9, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thấp di chuyển xung phía Nam nh hưng đến các tnh phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến phía Tây Bắc Bộ Bc Trung B. Do nh ng ca KKL nén nh áp thp nên Bắc B và Bắc Trung Bộ có mưa va, mưa to và rải rác có ng. Nhit đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 1oC - 3oC (DT24 Văn Chấn 3,9oC). Nhiệt đ thp nhất (Tm) vùng núi cao 13oC - 15oC, vùng núi 19oC - 21oC, đng bng và trung du 23oC - 25oC. Gió đông bc Bạch Long Vĩ mnh cp 5, git 17m/s (cấp 7).

- Đợt 12: GMĐB trung bình

Ti và đêm 09/10, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thp di chuyn xuống phía Nam nh hưng đến phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến toàn Bắc Bộ và Thanh a đến Tha Thiên Huế. Do nh hưng ca KKL nén nh áp thấp nên Bc B và Thanh Hóa mưa và mưa va, nơi mưa to đến rất to và rải rác ng; c tnh t Ngh An đến Qung Ngãi có mưa, riêng các tnh t Qung Trị đến Qung Ngãi có mưa va, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt đtrung bình ngày Bc Bộ giảm 3oC - 5oC (DT24 Hoài Đức 7,2oC); Bắc Trung Bộ giảm 1oC - 3oC. Nhit đ thấp nht (Tm) ng núi cao 11oC - 13oC, vùng núi 17oC - 19oC, đồng bng và trung du 20oC - 22oC. Gió đông bắc Bạch Long Vĩ mnh cp 6, git 18m/s (cấp 8).

- Đợt 13: GMĐB yếu

Ti và đêm 15/10, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thp di chuyển xuống phía Nam nh hưng đến thi tiết các tỉnh phía Đông Bc B, sau đó nh hưng đến mt s nơi phía Tây Bắc B và Thanh Hóa. KKL nén rãnh áp thấp đã gây mưa, mưa va, nơi mưa to và dông cho phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa. Nhiệt đ trung bình ngày phía Đông Bắc B giảm 4oC - 6oC (DT24 Hoài Đức 7,7oC). Nhit đthấp nhất (Tm) ở vùng núi 16oC - 18oC, đng bng và trung du 19oC - 21oC. Bạch Long Vĩ gió đông bắc mnh cp 4.

- Đợt 14: GMĐB yếu

Chiều tối và đêm 26/10, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thp di chuyển xung pa Nam nh hưng đến phía Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến các tỉnh pa Tây Bắc B, Bắc Trung Bộ và mt s nơi Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL nén nh áp thấp nên ng núi Bắc B và Hà Tĩnh có mưa va, nơi mưa to và rải rác có dông. Nhit đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gim 1oC - 3oC (DT24 Văn Lý 3,7oC; Hà Nam 3,5oC). Nhiệt đthp nhất (Tm) vùng i 16oC - 18oC, đồng bng và trung du 21oC - 23oC. Gió đông bc ở Bch Long Vĩ mnh cấp 5.

- Đợt 15: KKLTC trung bình

Chiều ti và đêm 30/10, KKLTC xuống pa Nam nh hưng đến các tnh Bắc B và Bắc Trung B, sau đó nh hưng đến mt s nơi Trung Trung B.

Do nh hưng ca KKLTC kết hp vi trưng phân k trên cao nên Bắc Bvà Bắc Trung B không mưa. Nhiệt đ trung bình ngày Bắc Bộ ít thay đi; Bắc Trung B giảm 1oC - 3oC (DT24 ơng ơng 3,3oC). Nhit đ thấp nht (Tm) vùng i cao 7oC - 9oC, ng núi 11oC - 13oC, đồng bng và trung du 19oC - 21oC. Gió đông bắc Bch Long Vĩ li mnh lên cấp 6, lúc cấp 7, git 18m/s (cp 8).

- Đợt 16: GMĐB trung bình

Đêm 07/11, KKL kèm theo front lạnh nén rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của KKL ở vùng núi Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác. Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ trung bình ngày ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 1oC - 3oC (T24 ở Trùng Khánh và Mẫu Sơn 4,5oC). Nhiệt độ thấp nhất (Tm) ở vùng núi cao 10oC - 12oC, vùng núi 15oC - 17oC, đồng bằng và trung du 20oC - 22oC. Gió đông bắc ở Bạch Long Vĩ mạnh cấp 6, giật 21m/s (cấp 9).

- Đợt 17: GMĐB yếu

Đêm 18/11, KKL kèm theo front lnh nén rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam ảnh hưng đến hu khp các tnh phía Đông Bắc B, sau đó ảnh hưng đến mt s nơi Bắc Trung B và phía Tây Bắc B. Do nh hưng ca KKL phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rải rác. Nhiệt đ trung bình ngày phía Đông Bắc Bộ giảm 2oC - 4oC (DT24 Ngân Sơn 5,8oC; Bắc Sơn 6,0oC). Nhiệt đ thp nht (Tm) ng i 15oC - 17oC, đồng bng và trung du 20oC - 22oC. Bạch Long Vĩ gió đông bc mnh cấp 5.

- Đợt 18: GMĐB mnh

Chiều ti và đêm 21/11, KKL mnh kèm theo front lnh nén rãnh áp thấp di chuyển xuống phía Nam nh hưng đến hu khắp các tnh Bắc B và Bắc Trung B, sau đó nh hưng đến các tnh t Qung Bình đến Tha Thiên Huế.

Do nh hưng ca KKL các tỉnh Bắc B có mưa rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, nơi mưa va, mưa to. Nhit đ trung nh ngày Bắc B và Bắc Trung Bộ giảm 5oC - 7oC (DT24 Mu Sơn 7,3oC; Sầm Sơn 7,5oC); riêng đồng bng giảm 7oC - 9oC (DT24 Nho Quan 9,5oC). Nhiệt đ thp nhất (Tm) vùng núi cao 8oC - 10oC, vùng núi 11oC - 13oC, đng bng và trung du 15oC - 17oC.

Gió đông bắc ở Bạch Long Vĩ mnh cấp 7, git 22m/s (cp 9).

- Đợt 19: KKLTC yếu

Đêm 24/11, KKLTC yếu xuống pa Nam ảnh hưng đến c tnh phía Đông Bc B, sau đó nh hưng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung B. Do nh hưng ca không khí lnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh Trung Trung Bộ do nh hưng kết hp nhiu đng gió đông trên cao đã có mưa to đến rt to. Nhit đ trung nh ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít thay đổi. Nhiệt đ thấp nht (Tm) ở vùng núi cao 8oC - 10oC, vùng núi 13oC - 15oC, đồng bng và trung du 18oC - 20oC. Bạch Long Vĩ gió đông bắc Bạch Long Vĩ lại mnh lên cp 5, có lúc cấp 6.

- Đợt 20: GMĐB yếu

Gần sáng và ngày 07/12, KKL kèm theo front lnh di chuyển xuống phía Nam ảnh hưởng đến phía Đông Bc Bộ, sau đó nh ng đến pa Tây Bắc B, Bắc và Trung Trung B. Do nh ca KKL kết hp vi nhiu động gió tây trên cao nên Bắc B có mưa, nơi mưa va, mưa to. Bc và Trung Trung B nh hưng kết hp với nhiu động gió đông trên cao nên mưa va, mưa to, riêng các tỉnh t Ngh An đến Qung Trị có mưa rất to. Nhit đ trung bình ngày ở Bắc Bộ giảm 5oC - 7oC (DT24 Hải ơng 8,9oC; Hưng Yên 8,7oC), Bắc Trung Bộ giảm 3oC - 5oC (DT24 Sầm Sơn 5,7oC). KKL đã y rét đm din rộng các tỉnh phía Đông Bc B trong ngày 09/12. Nhiệt đ thấp nhất (Tm) vùng núi cao 7oC - 9oC, vùng núi 10oC - 12oC, đng bng và trung du 12oC - 14oC. Bạch Long Vĩ gió đông bắc mnh cp 5, có lúc cp 6, git 17m/s (cp 7).

- Đợt 21: KKLTC mnh

Gần sáng và sáng 11/12, KKLTC xuống pa Nam nh hưng đến các tỉnh phía Đông Bc B, sau đó nh hưng đến Bắc Trung B, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL kết hợp vi hoạt đng ca ng xiết gió tây trên cao nên phía Đông Bắc B mưa và mưa nh; phía Tây Bắc Bộ có mưa, nơi mưa vừa, mưa to dông. Các tỉnh ven biển Bc và Trung Trung Bộ có nh hưng kết hp vi đi gió đông nên có mưa va, riêng các tỉnh tQung Bình đến Bình Đnh có mưa to đến rất to. Nhit đ trung bình ngày ở Bắc B và Bắc Trung Bộ giảm 3oC - 5oC (DT24 ở Mưng La 5,7oC). KKL đã gây rét hi diện rng các tnh Bc B, rét đm din rộng các tnh Bc Trung Bộ t 12 - 13/12. Nhit đ thp nhất (Tm) ng núi cao 4oC - 6oC, vùng núi 7oC - 9oC, đng bng và trung du 19oC - 12oC. Gió đông bc Bạch Long Vĩ lại mnh lên cp 6, có lúc cấp 7, giật 21m/s (cấp 9).

- Đợt 22: KKLTC trung bình

Ngày 16/12, KKLTC xuống pa Nam nh hưng đến pa Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến pa Tây Bắc B, Bắc và Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL Bắc Bộ và Bắc Trung B mưa vài nơi; các tnh Trung Trung Bvà Nam Trung B do nh hưng kết hp vi nhiễu đng gió đông trên cao nên có mưa va, mưa to đến rất to. Nhiệt độ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít thay đi. Nhit đthp nht (Tm) ở vùng i cao 6oC - 8oC, vùng i 7oC - 9oC, đng bng và trung du 13oC - 15oC. Bạch Long Vĩ gió đông bắc lạimnh lên cp 6, giật 19m/s (cp 8).

- Đợt 23: GMĐB yếu

Chiều và đêm 23/12, KKL kèm theo front lnh di chuyển chậm xuống pa Nam nh hưng đến phía Đông Bc Bộ và Bắc Trung B, sau đó nh hưng đến mt s nơi phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung B. các tỉnh Bắc B và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi; Trung Trung Bộ do nh hưng kết hợp vi nhiu động gió đông trên cao nên mưa, nơi mưa va, mưa to. Nhit đ trung bình ngày Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gim 1oC - 2oC (DT24 Bắc Ninh 2,7oC). Nhit đ thp nht (Tm) vùng núi 15oC - 17oC, đng bng và trung du Bắc Bộ 18oC - 20oC. Bạch Long Vĩ gió đông bc mnh cấp 5, lúc cp 6.

- Đợt 24: GMĐB mnh

Ngày 27/12, KKL mnh kèm theo front lnh di chuyển chậm xuống phía Đông Nam nh hưng đến các tỉnh thuc khu Đông Bc, đêm 27/12 nh hưng đến toàn khu vc pa Đông Bắc B, sau đó nh hưng đến Bc Trung B, phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung B. Do nh hưng ca KKL, sau được tăng cưng liên tc kết hp với nhiu động gió Tây trên cao, ở các tnh Bắc Bộ và Bắc Trung B có mưa; các tnh Trung và Nam Trung Bộ do nh hưng kết hợp với các nhiễu động gió đông nên có mưa va, mưa to, nơi mưa rất to. Nhiệt đtrung bình ngày ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm 3oC - 5oC (DT24 Mẫu Sơn 6,2oC; Hoài Đức 7,8oC). KKL đã y rét đm, rét hi diện rng các tnh Bc Bộ t29/12/2018 - 03/01/2019; Bc Trung Bt30/12/2018 - 02/01/2019. Băng giá đã xut hiện khu vc Cao Bng, Lng Sơn, Giang, o Cai. Nhit đ thp nhất (Tm) ng i cao 1oC - 3oC, ng núi 5oC - 7oC, đồng bng trung du 8oC - 10oC. Bạch Long Vĩ gió đông bắc mnh cấp 6, có lúc cp 7, giật 19m/s (cấp 8).