CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 02 năm 2019 (10-06-2019)

 S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng II/2019

 

 

S

TT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

 

 

Trạm

Các giai đoạn phát triển

ca cây trng

Trng  thái sinh trưởng ca cây trng

 

 

Độ ẩm đất

1

 

 

 

Tây Bắc, Vit Bc

Văn Chn

Lúa chiêm đ nhánh

TB

3 cm

2

Mc Châu

Chè ln ny chi

Xu

Rt khô

3

Đin Biên

Lúa chiêm đ nhánh

TB

3 cm

4

Tuyên Quang

Lúa xuân đ nhánh

khá

ẩm

5

 

 

Đông Bc

Bc Giang

Cy lúa chiêm

Khá

3 cm

6

Lng Sơn

Chuyn v

 

 

7

Uông Bí

Lúa chiêm BRHX

Khá

4 cm

8

 

Trung du

Bc B

Phú Hộ

Chè ln ny chi

TB

TB

 

9

 

Ba Vì

 

Chè ln lá tht th nht

 

TB

Tương đi

khô

 

10

 

Đng bng sông Hng

 

Đông

 

Lúa xuân BRHX

 

Khá

 

4 cm

 

11

 

Hi Dương

 

Lúa chiêm BRHX

 

Khá

 

4 cm

12

 

Hưng Yên

Lúa xuân cy

Khá

ẩm

13

Hoài Đc

Lúa xuân lá th 3

Khá

Ẩm

14

Thái Bình

Lúa chiêm cy

khá

3 cm

15

Nam Đnh

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

10 cm

16

Ninh Bình

Lúa xuân cy

TB

3 cm

17

 

 

 

 

Duyên hi

Min Trung

Thanh Hóa

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

3 cm

 

18

 

Yên Đnh

Lc lá th 3

 

Đu tương mc mm

 

TB

 

TB

19

Đô Lương

Lúa xuân đẻ nhánh

TB

3 cm

20

Qunh Lưu

Lúa chiêm đẻ nhánh

TB

3 cm

 

21

 

Tây Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê n hoa

 

Tốt

Tương đi

khô

22

 

An Nhơn

Lúa xuân chín hoàn toàn

TB

3 cm

 

23

 

 

Nam B

 

Xuân Lc

 

Cà phê n hoa

 

TB

Tương đi

khô

24

M Tho

Lúa mùa mc dóng

TB

3 cm

25

 

Tuy Hoà

Lúa xuân mc dóng

Khá

3 cm

26

 

Bc Liêu

Lúa mùa mc dóng

 

 

27

 

Trà Nóc

Lúa xuân ngm sữa

khá

3cm

 

Chi tiết tại: drive.google.com/file/d/10Z1zGLhIrJOEFiDuHhs6AN9Qpx0d8mmz/view