CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 12 năm 2018 (11-02-2019)

   S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng XII/2018

 

S TT

Các vùng sinh thái nông nghip

Trạm

Các giai đoạn phát trin ca cây trng

Trng  thái sinh trưởng ca cây trng

Đ ẩm đt

Tác đng ca thiên tai, sâu bnh

1

Tây Bc, Vit Bc

Mc Châu

Chè ln

Kém

TB

 

2

Đin Biên

Lúa đông xuân  mc mn

Kém

 

 

3

Văn Chn

Lúa đông xuân  gieo đến mc mm

Trung bình

Q m

 

4

Tuyên Quang

Chuyn v

 

 

 

5

Đông Bc

Uông Bí

Lúa đông xuân  lá th năm

Khá

3cm

 

6

Lng Sơn

Chuyn v

 

 

 

7

Bc Giang

Chuyn v

 

 

 

8

Trung du

Bc B

Phú H

Chè ln

Ngừng sinh trưởng

 

 

9

Ba Vì

Chè ln

Ngừng sinh trưởng

 

 

10

Đồng bng sông Hồng

Hà Đông

Chuyn v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hi Dương

Lúa đông xuân  mọc mm

Trung bình

3cm

 

13

 

Khoai lang c già

Khá

ơngđối khô

 

14

Hưng Yên

Chuyn v

 

 

 

15

Nam Đnh

Chuyn v

 

 

 

16

Ninh Bình

Chuyn v

 

 

 

17

Thái Bình

Chuyn v

 

 

 

18

Bc Trung B

Yên Đnh

Lc thu hoạch

 

 

 

19

Thanh Hoá

Lúa đông xuân  lá thứ 3

TB

Q m

 

20

Quỳnh Lưu

Chuyn v

 

 

 

21

Đô ơng

Chuyn v

 

 

 

22

Nam Trung B

Tuy Hoà

Lúa đông xuân  mọc mn

TB

3cm

 

23

An Nhơn

Lúa đông xuân  cấy

TB

4cm

 

24

Tây Nguyên

Eakmat

Cà phê ra n

Tốt

TB

 

25

Nam B

Xuân Lc

 

Cà phê đâm chi

TB

Tương

đối khô

 

26

Trà Nóc

Lúa đông xuân  lá thứ 3

Khá

3cm

 

27

Mỹ Tho

Lúa mùa thu hoạch, chín hoàn toàn

TB

3cm

 

28

Bc Liêu

Chuyn v

 

 

 

Chi tiết tại:drive.google.com/file/d/17e019ntEiVpsziey_-HhWQ1SwM69r0po/view