CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 5 năm 2018 (28-08-2018)

  ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG V/2018

S liệu khí tượng nông nghip tun 3 tháng V/2018

 

SốTT

Các vùng sinh thái nông nghiệp

Trm

Các giai đoạn phát triển của cây trồng

Trạngthái sinh trưng của cây trồng

Độ m đất

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

 Tây     Bắc, Việt Bắc

Điện Biên

Lúa chiêm thu hoạch

 

 

 

2

Văn Chấn

Lúa chiêm chín hoàn toàn

TB

3 cm

 

3

Mộc Châu

Chè lớn búp mù

Khá

Ẩm

 

4

Đông Bắc

Lạng Sơn

Ngô phun râu

Khá

TB

 

5

Bắc Giang

Lúa chiêm chín hoàn toàn

Khá

3 cm

 

6

Uông

Lúa xuân thu hoạch

 

 

 

7

Trung      du

Bắc Bộ

Phú Hộ

Chè lớn lá thật 1

TB

Ẩm

 

8

Ba

Chè lớn lá thật 1

TB

TB

 

9

Đồng   bng sông Hồng

Đông

Lúa xuân chín hoàn toàn

TB

 

 

10

Hoài Đc

Lúa xuân hè trổ bông

TB

3 cm

 

Lạc hình thành củ

Khá

TB

 

Ngô phun râu

Khá

TB

 

11

Hải Dương

Lúa chiêm chín hoàn toàn

Khá

11 cm

 

12

Hưng Yên

Lúa xuân chín hoàn toàn

Khá

3 cm

 

13

 

Nam Định

Lúa chiêm chín hoàn toàn

Khá

16 cm

 

14

Thái Bình

Lúa xuân chắc xanh

Khá

3 cm

 

15

Ninh Bình

Lúa xuân chắc xanh

Khá

3 cm

 

16

Bắc   Trung

Bộ

Thanh Hóa

Lúa chiêm thu hoạch

 

 

 

17

Yên Định

Lạc hình thành củ

TB

TB

 

18

Đô Lương

Lúa xuân thu hoạch

 

 

 

19

Qunh Lưu

Lúa mùa cy

TB

3 cm

 

20

Tây Nguyên

Eakmat

phê hình thành quả

Tốt

Ẩm

 

21

Nam Bộ

Xuân Lộc

phê hình thành quả

TB

Ẩm

 

Chi tiết tại : drive.google.com/file/d/1Kd4_vr1Q2iuullVydfgccWifaAWwMNyS/view