CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí hậu tháng 7 năm 2018 (28-08-2018)

  1. Nhiệt độ

 Đặc trưnnhiệt độ tháng VII/2018 tại một số trạm tiêu biu

 

 

Trạm

 

Nhit độ trung bình (oC)

 

Nhit độ ti cao (oC)

 

Nhit độ ti thấp (oC)

NĐTB

CS

NĐTCTB

CS

NĐTCTĐ

NĐTTTB

CS

NĐTTTĐ

Đin Biên

26,2

0,0

30,5

-0,6

33,7

23,8

0,5

21,8

Sơn La

25,1

-0,2

29,1

-0,9

33,0

22,7

0,5

21,0

Sa Pa

19,6

-0,2

22,3

-0,6

25,8

17,7

0,0

15,0

Bc Quang

28,3

0,5

33,4

0,6

37,0

25,2

0,5

22,7

Lạng Sơn

27,6

0,6

32,3

0,8

35,7

24,4

0,6

21,7

Thái Nguyên

29,3

0,7

33,6

0,9

36,7

26,2

0,6

22,0

Láng

30,7

1,6

35,0

1,9

38,5

27,5

1,2

23,8

Bãi Cháy

29,4

0,9

32,7

1,3

35,9

26,8

0,7

23,8

Phù Lin

29,2

1,0

33,6

1,7

36,6

26,4

0,8

23,7

Thanh H

30,5

1,4

34,6

1,4

39,0

27,5

1,3

25,5

Vinh

30,8

1,2

34,5

0,6

36,6

27,6

1,2

26,1

Huế

29,1

-0,2

34,7

0,1

37,7

25,3

0,1

23,0

Đà Nẵng

29,8

0,6

34,6

0,4

37,5

26,8

1,2

24,0

Quy Nhơn

30,1

0,2

33,3

-1,1

37,0

27,9

1,1

23,9

Nha Trang

28,8

0,2

32,1

-0,4

34,0

26,5

0,9

23,4

Phan Thiết

28,2

0,4

32,3

0,2

35,6

25,8

0,7

23,8

Plây cu

23,1

0,2

26,9

-0,4

30,4

20,7

0,3

18,5

B.M. Thuột

25,2

0,4

29,8

-0,1

31,6

22,5

0,7

21,0

Đà Lạt

19,4

0,4

23,5

0,0

26,2

17,2

0,8

15,7

Tân Sơn Nhất

28,7

0,8

33,9

1,5

35,9

25,9

1,3

24,0

Vũng Tàu

28,5

0,5

32,1

0,5

34,0

26,0

0,3

23,8

Rch Giá

28,4

0,2

31,1

0,5

33,1

25,8

0,0

23,4

Cn Thơ

27,8

0,7

32,4

0,7

32,4

25,0

0,4

23,2

 Mau

28,1

0,6

31,9

0,1

33,9

25,6

0,7

23,5

 

2.  Lượng mưa

 Đặc trưng lượng mưa tháng VII/2018 tại một số trạm tiêu biểu

Trạm

Lượng mưa tháng

S ngày mưa

LMNLN

(mm)

TLM (mm)

TC (%)

SNM (ngày)

CS (ngày)

Đin Biên

262

103,6

22

2,2

50

Sơn La

313

131,3

24

5,2

63

Sa Pa

518

125,3

25

0,7

115

Bc Quang

851

95,6

26

3,3

335

Lạng Sơn

190

108,6

14

-1,5

55

Thái Nguyên

329

99,0

19

2,2

76

Láng

189

73,6

17

2,6

40

Bãi Cháy

309

119,7

17

2,2

116

Phù Lin

77

32,9

11

-3,3

19

Thanh H

27

14,2

9

-2,5

11

Vinh

81

75,1

9

0,3

51

Huế

162

131,9

8

-1,9

80

Đà Nẵng

151

153,1

11

2,3

57

Quy Nhơn

104

147,3

7

-0,5

77

Nha Trang

81

135,2

15

5,8

30

Phan Thiết

132

89,4

13

-3,4

74

Plây cu

531

148,8

25

1,9

60

B.M. Thuột

228

85,1

21

-1,4

47

Đà Lạt

169

77,4

24

1,9

50

Tân Sơn Nhất

244

85,3

19

-3,2

138

Vũng Tàu

223

100,0

21

2,3

42

Rch Giá

283

97,0

23

3,0

57

Cn Thơ

159

70,2

11

-9,5

46

 Mau

239

67,8

19

-2,7

28

Tải về tại đây:  drive.google.com/file/d/1LpxruezFpuSRLPyvB6obuWLlPxgADdvR/view