CHI TIẾT THÔNG TIN

Thông báo khí tượng nông nghiệp tháng 12 năm 2017 (06-03-2018)

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN KHÍ TƯỢNG ĐỐI VỚI SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THÁNG XII/2017

chung, trong năm 2017, thi tiết có những biến đi bt thưng gây khó khăn cho sn xut nông nghiệp. Mưa lớn trên diện rng gây ngp úng, st lđt, thậm chí là v đê bao ti  mt s đa phương phía Bắc; Lũ v sớm và lên nhanh khiến nhiều diện tích lúa ti các tỉnh Đồng bng sông Cu Long không th xuống ging; đồng thời nhiệt đ trung bình cao hơn so vi các năm gần đây khiến nhiu loi dch bnh phát sinh nên đã tác động  kng nh đến kế hoch gieo  trng  và  s sinh  trưng,  phát  triển  cũng  như  năng  sut  ca  các  loại  cây trồng.

Diện ch gieo trng a c năm ước đạt 7,72 triu ha, giảm 26,1 ngn ha và bng 99,7% so vi cùng k; năng sut ước đạt 55,5 t/ha, gim 0,2 t/ha và bng 99,6%. Do din ch và năng suất đu giảm nên sn lưng a cả năm 2017 ước đạt 42,8 triệu tn, giảm 318,3 nghìn tn, bng 99,3%; trong đó sản ng lúa tại khu vc ĐBSCL đạt 23,7 triu tn, gim 103,7 nghìn tn, tương đương giảm 0,4%.

1. Đi vi cây lúa

- Lúa thu: Din ch gieo trng lúa hè thu cả nưc đt 2.106,3 ngn ha, năng sut ước đạt 54,5 t/ha, sn lưng đạt gn 11,5 triệu tn. Ngoại trừ năng sut và sản lưng lúa hè thu ca các tnh vùng Bắc Trung B và Duyên hải miền Trung giảm do nh ng ca mưa bão và sâu bnh, thì năng suất và sn lưng a tăng đều các vùng, trong đó năng suất ng ĐBSCL đt 54,8 t/ha, tăng 1,0 t/ha; sn lưng đạt 9,05 triệu tn, tăng 37,2 nghìn tn, tăng 0,4%. Mặc dù thời tiết thun li hơn cùng k, không còn hạn hán và nhiễm mặn nhưng kết qu sn xuất lúa v hè thu tại các tnh ĐBSCL không tăng. Din tích a hè thu 2017 ti ng ĐBSCL đạt 1.651,5 nghìn ha, giảm 23,0 nghìn ha, bng 98,6% cùng k. Diện ch lúa hè thu giảm là do mt s đa phương chuyển đi sang nuôi trng thủy sn, trồng cây lâu năm và kng sn xuất đ điều chnh lịch thi v như Kiên Giang, Cà Mau, Long An, TVinh, Bến Tre…

- Lúa mùa: Thời tiết kng thuận lợi và sâu bnh là nhng nguyên nhân chính làm kết qu sn xut lúa mùa 2017 kém hơn cùng k. Diện tích lúa mùa 2017 đạt 1,76 triu ha, năng suất ưc đt 46,4 t/ha, giảm 1,4 t/ha; sản lưng ước đạt 8,2 triu tn. Tại các đa phương pa Bc: Din tích gieo trng ước đt 1.133,9 nghìn ha, gim 18,7 nghìn ha so với năm trước; năng suất ước đt 46,1 t/ha, giảm 3,8  t/ha;  sản  lưng  ưc  đạt 5,23 triu tn, giảm 527,1 nghìn tn. Diện tích giảm do chuyển đi cơ cu cây trồng, chuyển đổi mc đích s dng đt,   và   nh   hưng   thời   tiết.   Trong   đó:   1,9   nghìn   ha   kng   th   gieo trồng do mưa bão đu v. Năng sut, sn ng lúa giảm do mưa dông trên din rng vào đúng thi k xung giống và kết ht, thu hoch, đng  thi sâu bnh hoành hành, đặc biệt là bnh lùn sc đen lây lan gây hi suốt thi ksinh trưng ca lúa. Trong đó kết qu sn xuất ca ng ĐBSH giảm sâu nhất trong 5 năm gn đây do nh hưng nng n ca 2 cơn bão liên tiếp s 10 và 11. Sản lưng toàn vùng ĐBSH đt 2,5 triệu tn, giảm 455,8 ngn  tn. Ti các  đa phương phía Nam: Diện tích a mùa 2017 đt 629,6 nghìn ha, năng suất đt 47,0 t/ha. Trong đó, vùng ĐBSCL đạt 236,1 ngn ha, năng suất đạt 43,7 t/ha, sn lưng đạt 1,0 triệu tn. Sn lưng lúa tại các tỉnh phía Nam tăng trở li do mt s tnh kng  còn  b nh  ng  thiên  tai  đã  tr lại  sản  xut  bình  thưng  như  Ninh Thun tăng 29,3 nghìn tn, Bình Thun tăng 16,9 nghìn tn, Đắk Lắk tăng 17,6 nghìn tn, Tây Ninh tăng 9,6 ngn tấn,...

- Lúa thu đông: Tại các tỉnh ĐBSCL, din ch lúa thu đông gieo cấy ước đạt 769,4 nghìn ha, năng sut đt 52,2 t/ha, sn lưng đt 4,02 triệu tn. Din ch  lúa  thu  đông  2017  giảm  mnh   mt  s tỉnh  như  Đng  Tháp  giảm  15,1 nghìn  ha,  An  Giang  giảm  17,8  nghìn  ha  do  các  tnh  này  ch động  x lũ  vào ruộng đ tăng cưng lưng phù sa, nhằm làm cho đất màu m giảm dịch bnh cho v sau.

- Lúa đông xuân: Do chuyển đi din ch gieo trồng và nh hưng sâu bnh nên cả diện tích, năng sut, sn lưng lúa đông xuân 2017 đều gim. Diện ch gieo cấya đông xuân 2017 đt 3.077,4 nghìn ha, giảm 5,7 nghìn ha so vi v đông xuân năm trước. Trong đó, các đa phương phía Bc đạt 1.144,1 ngn ha, giảm 12,1 nghìn ha; các đa phương pa Nam đạt 1.933,3 nghìn ha, tăng 6,4 nghìn ha. Năng suất lúa đông xuân đạt 62,2 t/ha, giảm 0,7 t/ha; Sản lưng đt 19,1  triu  tn, giảm 259,0  ngn  tn,  tương  đương  giảm 1,3%.  Sản  lưng  lúa đông xuân giảm nhiu ở các tỉnh:

+ Hà nh, giảm 86,8 nghìn tn do thời tiết diễn biến phc tp, mưa m, sương mù làm cho bnh đo ôn c bông phát sinh gây hại nng trên din rộng vi hơn 20,8 ngn ha lúa b thit hi nng (thit hi t 30-70% là 7,6 nghìn ha, thit hi trên 70% 13,2 nghìn ha);

+ Đồng Tháp giảm 165,8 ngn tn do trong giai đon đòng tr đến thu hoạch có mưa kéo dài, sương mù, gió lc gây đổ ngã làm giảm năng sut;

+ Long An giảm 96,5 ngn tn do chuột, sâu, bnh phát sinh nhiu; mưa, gng vào giai đon lúa tr bông - cn làm đổ ngã;

+ Cn Thơ giảm 59,1 nghìn tấn do nh hưởng ca mưa dông ti mùa diễn ra thi điểm a đang tr, chín và thu hoạch làm cho nhiu diện tích lúa b đngã.

 

Bảng 1. Số liệu khí tượng ng nghip tuần 3 thángXII/2017

 

 

Số

TT

Các vùng

sinh thái nông

nghiệp

 

 

Trạm

 

Các giai đoạn phát triển

của cây trồng

 

Trạng  thái sinh trưởng của cây trồng

 

Độ ẩm đất

 

Tác động của thiên tai, sâu bệnh

1

 

 

 

Tây Bắc, Việt Bc

Mộc Châu

Chè lớn

Kém

TB

 

2

Điện Biên

Lúa đông xuân  mc mn

Kém

 

 

 

3

 

Văn Chấn

Lúa đông xuân  gieo đến mc mm

 

Trung bình

 

Quá ẩm

 

4

Tuyên Quang

Chuyển v

 

 

 

5

 

 

Đông Bắc

Uông Bí

Lúa đông xuân  lá th năm

K

3cm

 

6

Lạng Sơn

Chuyển v

 

 

 

7

Bắc Giang

Chuyển v

 

 

 

 

8

 

 

Trung du

Bắc B

 

Phú H

 

Chè lớn

Ngừng sinh trưng

 

 

 

9

 

Ba Vì

 

Chè lớn

Ngừng sinh trưng

 

 

10

 

 

 

 

Đồng

bằng sông

Hồng

Hà Đông

Chuyển v

 

 

 

 

11

 

Hoài Đức

 

Cam ra lá mi

 

Kém

Tương đối k

 

12

Hải Dương

Lúa đông xuân  mọc mm

Trung bình

3cm

 

 

13

 

 

Khoai lang củ già

 

K

Tương đối k

 

14

Hưng Yên

Chuyển v

 

 

 

15

Nam Đnh

Chuyển v

 

 

 

16

 

Ninh Bình

Chuyển v

 

 

 

17

Thái nh

Chuyển v

 

 

 

18

 

 

Bắc

Trung B

Yên Đnh

Lạc thu hoch

 

 

 

19

Thanh H

Lúa đông xuân  lá thứ 3

TB

Quá ẩm

 

20

Qunh Lưu

Chuyển v

 

 

 

21

Đô Lương

Chuyển v

 

 

 

22

Nam

Trung B

Tuy H

Lúa đông xuân  mọc mần

TB

3cm

 

23

An Nhơn

Lúa đông xuân  cấy

TB

4cm

 

 

24

Tây

Nguyên

 

Eakmat

 

Cà phê ra n

 

Tt

 

TB

 

 

25

 

 

 

 

Nam B

 

Xuân Lộc

 

Cà phê đâm chồi

 

TB

Tương đối k

 

26

Trà Nóc

Lúa đông xuân  lá thứ 3

K

3cm

 

 

27

 

Mỹ Tho

Lúa mùa thu hoch, chín

hoàn toàn

 

TB

 

3cm

 

28

Bạc Liêu

Chuyển v

 

 

 

2. Đi vi các loi rau màu và cây công nghiệp

Thời điểm đầu v Đông thi tiết din biến tht thưng, có nhiu cơn mưa vi cưng đ lớn và kéo dài trên diện rộng do nh hưng ca hai cơn bão liên tiếp s 7 và s 8, đúng thời điểm bà con nông dân các tỉnh phía Bắc làm đt, gieo trng hoa màu v Đông 2017, khiến din tích hoa màu v Đông 2017 giảm sâu, kéo theo kết qu sản xuất v Đông Xuân 2017 giảm so vi cùng k, đặc bit là các cây trng không ưa ẩm như lạc, đu tương.

Tính đến cui tháng XII, các đa phương phía Bc gieo trng được 106,6 nghìn ha ngô; 20,7 ngn ha khoai lang; 7,9 nghìn ha đu tương, 6,4 nghìn ha lạc, và 172,8 nghìn ha rau, đậu các loi.

+ Cây ngô: Din tích ngô cả năm ước đạt 1,1 triu ha. Do không b nh hưng khô hạn nên năng suất ngô c năm ước đt 46,7 t/ha, tăng 1,1 t/ha. Mt s din ch ngô v đông ti các tỉnh giảm do mưa nhiều gây ngp úng như Sơn La, Đắk Lk, Đng Nai gim, Gia Lai, NghAn, Thanh Hóa...

+ Cả nưc gieo trng được 121,8 ngn ha, năng suất ước đt 110,9 t/ha, tăng 5,3 t/ha; sản lưng ước đt 1350,8 ngn tn. Diện tích khoai lang giảm tại nhiu tnh phía Bắc do nh hưng ca mưa lũ.

+ Diện tích sn 2017 đạt 534,6 nghìn ha, năng suất ước đt 193,4 t/ha, sản lưng ước đt 10,3 triu tn. Din tích sn giảm do lo ngi sâu bnh lây lan t v trước

+ Din tích đậu tương cả nước đt 68,5 nghìn ha, năng suất đt 14,9 t/ha. Lạc gieo trng đưc 195,3 nghìn ha, sn ng ước đạt 461,5 nghìn tn. Din ch  cây  đậu  tương,  lạc  giảm  ch yếu  trong  v đông  và  v mùa  do  thi  tiết mưa nhiu nên mt s din tích không gieo trng được

+ Rau, đậu các loi: Năm 2017, din ch gieo trng rau các loại ước đt 937,3 nghìn ha, sn ng rau ước đạt 16,5 triu tn. Din tích đu các loi ưc đạt 149,5 nghìn ha, sản lưng ước đạt 162,3 nghìn tn. Din tích đu các loi kém hơn cùng kỳ do nh hưng ca thời tiết mưa nhiu, kng thgieo trng

Lạc ti n Đnh đã thu hoch

Chè ln Mc Châu sinh trưng kém, đ ẩm đất trung bình. Chè ln ở Phú H, Ba Vì ngừng sinh trưng.

phê Tây Nguyên ra n, sinh trưng tt, đất ẩm trung bình. XuânLc cà phê đâm chi, sinh trưng trung bình, đ ẩm đất tương đi khô (bng 1)

3. Tình hình sâu bnh

Theo Cc Bo V thực vt, trong tháng 12 diện tích lúa b nhim bnh do sinh vt gây hại như (rầy nâu hại lúa, bnh đạo ôn, bnh bc lá..) giảm so vi ktrước, song 1 s bnh như bnh đo ôn c bông, bnh khô vn, bnh đen lép ht, chut có du hiu tăng mnh. Phn ln các loại dịch hi này tp trung ch yếu ở các tnh phía Nam và 1 s tỉnh Bắc B. Diện tích lúa b nhim dịch hi như sau. - Rầy hại lúa: Din tích nhiễm 28.670 ha, nng 3.093 ha. Tp trung chyếu tại các tỉnh pa Nam

.- Bệnh vàng lùn, lùn xon lá: Din tích nhiễm 421 ha. Tập trung tại các tnh Long An, Đồng Tháp, Hu Giang, Bc Liêu. - Bệnh đạo ôn hi lá: Diện tích nhiễm 5.890 ha, nng 04 ha. Tập trung ti các tnh phía Nam.

- Bệnh đo ôn c ng: Din tích nhiễm 6.097 ha, nng 16 ha. Tập trung tại các tnh phía Nam.

- Sâu cun lá nh: Diện tích nhiễm 792 ha. Tập trung ch yếu ti các tỉnh phía Nam.

- Bnh bc lá: Din tích nhiễm 13.245 ha, nng 167 ha. Phân b ch yếu tại các tnh Bc Liêu, Sóc Tng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Tin Giang.

- Bệnh khô vn: Din tích nhiễm 4.367 ha, Phân b ti tỉnh Bc Liêu, Sóc Tng, Bình Phưc.

Bệnh đen lép ht: Diện tích nhiễm 8.214 ha, nng 53 ha. Tp trung chyếu ti các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang,nh Long, Đng Tháp.

Chi tiết tại đây: drive.google.com/file/d/1WVfurgA7d22OkJyU75tiIGVOny9UMEPY/view