CHI TIẾT THÔNG TIN

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà (04-03-2017)


                                             MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

DANH SÁCH CÁ NHÂN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ BỒI LẮNG TRONG HỒ CHỨA ĐƠN VÀ HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG

1.1.    Yêu cầu tổng quan

1.2.    Tổng quan trên thế giới

1.2.1. Phương pháp sử dụng số liệu thực đo

1.2.2. Phương pháp công thức kinh nghiệm và quan hệ tương quan

1.2.3. Phương pháp mô hình toán

1.3.    Tổng quan ở Việt Nam

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ KHOA HỌC TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG

2.1.    Phương pháp tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang

2.2.    Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa khi có số liệu quan trắc

2.2.1. Yêu cầu số liệu và mục đích sử dụng

2.2.2. Nội dung và phương pháp tính toán

2.3.    Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa khi thiếu số liệu quan trắc

2.3.1. Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa khi thiếu số liệu quan trắc bùn cát đến hồ

2.3.2. Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa khi thiếu số liệu quan trắc bùn cát đi khỏi hồ

2.3.3. Phương pháp tính phân bố bùn cát bồi lắng theo thời gian

2.3.4. Phương pháp tính phân bố bùn cát bồi lắng theo không gian

2.4.    Phương pháp tính toán bồi lắng hồ chứa khi không có số liệu quan trắc

2.4.1. Tính toán lưu lượng nước và bùn cát đến hồ

2.4.2. Tính toán bồi lắng hồ chứa bằng mô hình toán

CHƯƠNG 3:  TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG HÒA BÌNH, SƠN LA, LAI CHÂU TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG ĐÀ

3.1.    Một số đặc điểm tự nhiên lưu vực sông Đà

3.1.1. Vị trí địa lý

3.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo

3.1.3. Đặc điểm khí tượng thủy văn

3.2.    Quá trình xây dựng hệ thống hồ chứa bậc thang trên dòng chính sông Đà

3.2.1. Hồ chứa Hòa Bình

3.2.2. Hồ chứa Sơn La

3.2.3. Hồ chứa Lai Châu

3.3.    Hiện trạng bồi lắng hồ chứa Hòa Bình, Sơn La

3.4.    Tính toán bồi lắng hồ chứa bậc thang Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu bằng mô hình HEC-6.

3.4.1. Tính bồi lắng cát bùn đồng thời cho hệ thống 3 hồ chứa bậc thang Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu trên dòng chính sông Đà bằng mô hình HEC-6

3.4.2. Tính bồi lắng cát bùn hệ thống hồ chứa bậc thang theo phương pháp tính cho từng hồ đơn, tuần tự từ hồ Lai Châu xuống Hòa Bình

CHƯƠNG 4:  ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BỒI LẮNG HỆ THỐNG HỒ CHỨA BẬC THANG

4.1.    Khu vực miền núi và trung du phía Bắc

4.1.1. Lưu vực sông Nậm Mu

4.1.2. Lưu vực sông Nho Quế

4.2.    Khu vực miền Trung

4.2.1. Lưu vực sông Mã

4.2.2. Lưu vực sông Cả

4.2.3. Lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

4.2.4. Lưu vực sông Ba

4.3.    Khu vực Tây Nguyên

4.3.1. Lưu vực sông Sê San

4.3.2. Lưu vực sông Srêpôk

4.3.3. Lưu vực sông Đồng Nai

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO