CHI TIẾT THÔNG TIN

Diễn biến Bão và Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông thời kỳ 2005-2017 (13-10-2016)

MỤC LỤC

I.    DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2005

1

1.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2005

1

2.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2005

2

3.       Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2005

3

II.DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2006

9

1.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2006

9

2.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2006

10

3.       Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2006

10

III. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2007

18

1.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2007

18

2.       Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2007

19

3.       Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2007

19

IV. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2008

25

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2008

25

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2008

26

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2008

27

V.DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2009

35

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2009

35

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2009

37

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2009

37

VI. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2010

46

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2010

46

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2010

47

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2010

48

VII.        DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2011

54

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2011

54

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2011

55

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2011

56

VIII.    DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2012

63

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2012

63

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2012

64

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2012

65

IX. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2013

74

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2013

74

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2013

75

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2013

76

X.DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2014

88

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2014

88

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2014

89

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2014

89

XI. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2015

94

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2015

94

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2015

95

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2015

96

XII. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2016

105

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2016

105

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2016

115

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2016

121

 

XIII. DIỄN BIẾN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI HOẠT ĐỘNG TRÊN BIỂN ĐÔNG NĂM 2017

130

1. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông năm 2016

130

2. Các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2016

145

3. Diễn biến các trận bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông năm 2016

151