CHI TIẾT THÔNG TIN

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thừa thiên Huế (05-08-2016)

Mở đầu       1

CHƯƠNG 1.        TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRONG NƯỚC VÀ TRÊN

 THẾ GIỚI  5

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về đánh giá tính dễ bị tổn thương     5

1.1.1. Khái niệm về tính dễ bị tổn thương  5

1.1.2. Đánh giá tính dễ bị tổn thương         7

1.1.3. Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương         14

1.2. Tổng quan các nghiên cứu về tích hợp vấn đề thích ứng với biến đổi môi trường/biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội         21

1.2.1. Khái niệm tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu        21

1.2.2. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chính sách phát triển         23

1.2.3. Tích hợp biến đổi khí hậu qua đánh giá môi trường chiến lược        36

1.3. Tổng quan các nghiên cứu trong nước 44

1.3.1. Các nghiên cứu về đánh giá tính dễ bị tổn thương         44

1.3.2. Các nghiên cứu về tích hợp     49

1.3.3. Tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu qua đánh giá môi trường chiến lược      57

1.4. Kết luận Chương 1  59

CHƯƠNG 2.        PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ

TÍCH HỢP GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI QUA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC          61

2.1. Xây dựng quy trình đánh giá tính dễ bị tổn thương          61

2.1.1. Phương pháp tính chỉ số dễ bị tổn thương 62

2.1.2. Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương       67

2.1.3. Cơ sở lựa chọn các chỉ thị thành phần       74

2.1.4. Xây dựng bộ chỉ thị của từng chỉ số cho tỉnh Thừa Thiên – Huế      77

2.2. Xây dựng quy trình tích hợp các giải pháp thích ứng qua đánh giá môi trường chiến lược cho tỉnh Thừa Thiên – Huế      100

2.3. Phương pháp mô hình để tính nguy cơ ngập lụt     109

2.4. Kết luận Chương 2  113

CHƯƠNG 3.        ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CHO TỈNH THỪA

THIÊN – HUẾ VÀ TÍCH HỢP GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC        115

3. 1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên      115

3. 1. 1. Vị trí địa lý        115

3. 1. 2. Địa hình   116

3. 1. 3. Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn  117

3.2. Tình hình biến đổi nhiệt độ, lượng mưa và nước biển dâng ở tỉnh Thừa Thiên Huế          124

3.2.1. Thực trạng biến đổi nhiệt độ, lượng mưa ở tỉnh Thừa Thiên Huế     124

3.2.2. Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biến dâng cho tỉnh Thừa Thiên Huế    127

3.3. Tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên – Huế  139

3.4. Đánh giá tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế - xã hội và của một số lĩnh vực chính tỉnh Thừa Thiên – Huế          146

3.4.1. Đánh giá tính dễ bị tổn thương theo kịch bản hiện tại   146

3.4.2. Đánh giá tính dễ bị tổn thương theo kịch bản năm 2020        151

3.4.3. Đánh giá tính dễ bị tổn thương khi thực hiện đánh giá môi trường chiến lược nhưng không tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu      156

3.5. Đề xuất tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội qua đánh giá môi trường chiến lược cho tỉnh Thừa Thiên – Huế 157

3.5.1. Các nội dung tích hợp   157

3.5.2. Hiệu quả của việc tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế qua đánh giá môi trường chiến lược

          166

3.6. Đề xuất tích hợp các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản và cơ sở hạ tang của tỉnh Thừa Thiên – Huế         174

3.7. Các vấn đề có thể phát sinh sau khi tích hợp vấn đề biến đổi khí hậu 177

3.8. Kết luận Chương 3  178

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 179

A.Kết luận 179

B.Kiến nghị 181

TÀI LIỆU THAM KHẢO       183