CHI TIẾT THÔNG TIN

Ảnh hưởng của không khí lạnh đến cường độ của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (22-07-2015)

M ục lục

 Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ và đồ thị

Mở đầu .................................................................................................................................. 1

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu về ảnh hưởng của Không khí lạnh đến cường độ Xoáy thuận nhiệt đới........................................................................................................ 4

1.1.Tình hình nghiên cứu trên thế giới .......................................................................... 4

1.2.Tình hình nghiên cứu trong nước ............................................................................. 9

Chương 2: Đặc trưng cơ bản về ảnh hưởng của Không khí lạnh

đến cường độ xoáy thuận nhiệt đới hoạt động ở Biển Đông ............................................. 16

2.1. Một số quy ước và khái niệm sử dụng trong đề tài để nghiên cứu

ảnh hưởng của KKL đến cường độ XTNĐ ở Biển Đông .................................. 16

2.2. Đặc trưng cơ bản về hoạt động của KKLXTNĐ.................................. 17

2.2.1 Đặc trưng cơ bản về hoạt động của KKL................................................ 17

2.2.2. Đặc trưng cơ bản về hoạt động của XTNĐ...................................................... 19

2.2.2.1.XTNĐ hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương ................... 20

2.2.2.2.XTNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông .......................................... 22

2.2.2.3.XTNĐ đổ bộ vào Việt Nam ................................................................ 23

2.3.  Tác động của KKL đến XTNĐ............................................................................. 27

2.3.1.Tiêu chí về tác động của KKL đến XTNĐ trên Biển Đông .......................... 27

2.3.1.1. Phương pháp tính toán các tham số nhiệt lực và động lực ................... 27

2.3.1.2. Phương pháp phân tích tổ hợp............................................................ 29

2.3.1.3. Quá trình xây dựng tiêu chí ............................................................... 31

2.3.2.Đặc điểm chung về quá trình KKL tác động đến XTNĐ ............................... 35

2.3.3.Các điều kiện chi phối tác động của KKL đến XTNĐ ................................... 37

2.3.4.Chỉ tiêu đánh giá sự thay đổi về cường độ của XTNĐ................................... 37

2.4. Những dạng hình thế hoàn lưu điển hình của sự tác động giữa

KKL và XTNĐ trên Biển Đông .................................................................................... 38

2.4.1.Tần suất các dạng hình thế hoàn lưu điển hình của sự tác động

giữa KKL và XTNĐ....................................................................................... 39

2.4.2.  Đặc điểm hình thế hoàn lưu của mỗi dạng tác động .............................. 39

2.4.2.1. Đặc điểm hình thế hoàn lưu nhóm A .................................................. 39

2.4.2.2.Đặc điểm hình thế hoàn lưu nhóm B ................................................... 44

2.4.2.3.Đặc điểm hình thế hoàn lưu nhóm C ................................................... 49

 

2.5. Thay đổi về cường độ của XTNĐ dưới tác động của KKL......................... 55

2.5.1.Thay đổi về cường độ của XTNĐ trong ba dạng hình thế

hoàn lưu điển hình ......................................................................................... 56

2.5.2.Thay đổi về cường độ của XTNĐ trong ba hoàn cảnh

tiếp cận với KKL........................................................................................... 57

2.5.3.Thay đổi về cường độ của XTNĐ trong các điều kiện khác ..................... 58

Chương 3:  Đặc trưng nhiệt lực, động lực của Xoáy thuận

nhiệt đới khi có tác động của Không khí lạnh .................................................................. 60

3.1. Các đặc trưng nhiệt, ẩm của XTNĐ trên biển khi có tác động của KKL.... 60

3.1.1. Dòng nhiệt .......................................................................................... 60

3.1.2. Dòng ẩm ............................................................................................. 61

3.2. Các đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, độ tán, độ xoáy ở trên cao

trong XTNĐ khi có tác động của KKL............................................................ 61

3.2.1. Các đặc trưng được tính toán và nghiên cứu .......................................... 61

3.2.2. Thay đổi của các yếu tố trong XTNĐ dưới tác động của KKL................ 62

3.2.2.1 Thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm mực 850 hPa....................................... 62

3.2.2.2 Thay đổi độ xoáy của XTNĐ dưới tác động của KKL........................... 63

3.2.2.3 Thay đổi độ tán của XTNĐ dưới tác động của KKL ............................ 66

3.3. Các đặc trưng nhiệt độ, độ ẩm, độ tán, độ xoáy, ở trên cao trong

một số cơn bão điển hình ............................................................................... 68

3.4. Độ đứt thẳng đứng của gió....................................................................... 86

3.5. Thử nghiệm với XTNĐ của mùa bão 2003................................................ 88

Kết luận .............................................................................................................................. 96

Kiến nghị về những nghiên cứu tiếp theo .......................................................................... 97

tài liệu tham khảo................................................................................................................ 98

Phụ lục. Giá trị tổ hợp của nhóm bão không và có ảnh hưởng

của không khí lạnh...................................................................................... 104