CHI TIẾT THÔNG TIN

Phân tích diễn biến chế độ dòng chảy ở hạ lưu sông Bé sau khi có công trình thủy điện Thác Mơ (22-07-2015)

MỤC LỤC

Mục lục

Tổng quan đề tài....................................................................................................................... 1

1.       Đặt vấn đề............................................................................................................ 1

2.       Mục tiêu của đề tài.............................................................................................. 1

3.       Phạm vi nghiên cứu............................................................................................. 1

4.       Số liệu sử dụng trong đề tài................................................................................. 2

5.       Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 2

6.       Kết quả nghiên cứu.............................................................................................. 2

Chương 1 Đặc điểm lưu vực sông Bé...................................................................................... 3

1.1.    Đặc điểm tự nhiên lưu vực sông Bé.................................................................... 3

1.2.    Tiềm năng của lưu vực sông Bé.......................................................................... 7

1.3.    Đặc điểm kinh tế xã hội trên lưu vực sông Bé.................................................... 9

Chương 2 Chế độ dòng chảy sông Bé sau khi có thủy điện Thác Mơ................................... 11

2.1.    Chế độ dòng chảy trong điều kiện tự nhiên...................................................... 11

2.2.    Chế độ dòng chảy sau khi có thuỷ điện Thác Mơ............................................. 17

2.3.    Ngưỡng khai thác sinh thái (tính theo %)......................................................... 43

2.4.    Hệ số dùng nước của công trình Thác Mơ........................................................ 44

2.5.    Lưu lượng nước sinh thái.................................................................................. 44

2.6.    Chế độ phù sa hay hàm lượng bùn cát lơ lửng.................................................. 45

2.7.    Chất lượng nước................................................................................................ 50

Chương 3 Tác động của thuỷ điện Thác Mơ đến lưu vực sông Bé........................................ 56

3.1.    Điều tiết dòng chảy trên sông suối nhỏ............................................................. 56

3.2.    Tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội của lưu vực................................ 60

Kết luận và kiến nghị.............................................................................................................. 66

1. Kết luận................................................................................................................... 66

2. Kiến nghị................................................................................................................. 68

Phụ lục 1     ............................................................................................................................ 69

Phụ lục 2     ............................................................................................................................ 71