Diễn biến Bão và Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông thời kỳ 2005-2016

 Đường đi của Bão và Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông năm 2017

 Thông báo khí hậu tháng 8 năm 2018

Nghiên cứu cơ sở khoa học tính toán bồi lắng hệ thống hồ chứa bậc thang. Áp dụng thí điểm cho sông Đà, 2016, Đặng Quang Thịnh

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đánh giá tính dễ bị tổn thương do thay đổi của môi trường tự nhiên và tích hợp các giải pháp thích ứng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thừa thiên Huế,2016, ThS.  Trần Diệu Hằng.